Hotărârea nr. 22/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna ianuarie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna ianuarie 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.174/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a Legii nr.4/1995, a Hotărârii Consiliului Local nr.58/1997;

            Având în vedere decontul prezentat de R.A.T.C.Iaşi pentru decontarea subvenţiilor la transportul urban de călători;

            Având în vedere raportul de specialitate al  Direcţiei economice înregistrat la nr.11491 din 20.02.1998, privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C.Iaşi;

            Având în vedere avizul Oficiului Concurenţei nr.60837 din 27.05.1997 de modificare a preţurilor începând cu luna iunie 1997;

            Având în vedere avizul favorabil al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi privind aprobarea subvenţiilor pe luna ianuarie  1998,

            In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă subvenţiile  de la bugetul local pentru abonamente eliberate pensionarilor pentru luna ianuarie 1998, în sumă de 169.540.000 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile de la bugetul local pentru abonamente eliberate donatorilor onorifici pentru luna ianuarie 1998 - în sumă de  4.169.000 lei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice, Direcţiei Tehnice, R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 SECRETAR,

           Emil Brumaru                                           Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.22

din 16 martie 1998