Hotărârea nr. 219/1998

HOTĂRÂRE privind proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 1999

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 1999

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice şi a Legii nr.27/1998 privind impozitele şi taxele locale;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 întocmit în baza propunerilor ordonatorilor terţiari de credite din subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Consiliului Local al Municipiului Iaşi la venituri în sumă de 200.000 mil.lei şi la cheltuieli în sumă de 200.000 mil.lei.

            Anexele 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi şi Direcţiei Economice.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.219

din 21 decembrie 1998