Hotărârea nr. 218/1998

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.48/10.12.1998 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 şi a O.G.nr.61/1998 privind activităţile autofinanţate;

            Având în vedere prevederile art.55, alin.1 din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice,

            Având în vedere adresa D.G.F.P.C.F.S.Iaşi nr.439/02.11.1998 prin care se reglementează veniturile din cote defalcate din impozitul pe salarii la cap.”Invăţământ” cu suma de 100.000.000 lei;

            Având în vedere adresa Direcţiei Tehnice privind rectificarea cheltuielilor de capital;

            In temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991 republicată prin administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 la venituri în sumă de 151.998.017 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 151.998.017 mii lei.

            Anexele 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 la activităţile autofinanţate conform Anexei  4,5 şi 6 la prezenta hotărâre.

            Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să repartizeze eventualele sume ce vor intra la bugetul local, cu prioritate către învăţământ - 50%, până la prima şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi şi Direcţiei Economice.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.218

din 21 decembrie 1998