Hotărârea nr. 217/1998

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului DASCAL PETRU în Consiliul Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului DASCAL PETRU în

Consiliul Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare din care rezultă legalitatea alegerii;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se validează mandatul de consilier municipal al domnului DASCAL PETRU în Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin grija Biroului Secretariat Tehnic.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nr.217

din 21 decembrie 1998