Hotărârea nr. 215/1998

HOTĂRÂRE,privind aprobarea trecerii la capitolul cheltuieli a sumei de 39.785.720 lei,urmând a fi suportată din fondul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Pieţe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii la capitolul cheltuieli a sumei de 39.785.720 lei, urmând a fi suportată din fondul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Pieţe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul întocmit de Direcţia Juridică, prin care se propune trecerea la capitolul cheltuieli a sumei de 39.785.720 lei, cu titlu de drepturi băneşti cuvenite salariaţilor Brăţan Petru şi Gherman Gabriela, ca urmare a aplicării sentinţei civile nr.400/12.01.1998 definitivă şi investită cu formulă executorie;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată în 1996, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea la capitolul cheltuieli a sumei de 39.785.720 lei, urmând a fi suportată din fondul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Pieţe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.215

din 21 decembrie 1998