Hotărârea nr. 214/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea executării lucrărilor necesare pentru amenajarea unui complex comercial modular în spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Cuza Vodă nr.12 parter şi subsol aflat în administrarea D.A.F.I.S. în vederea închirierii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executării lucrărilor necesare pentru amenajarea unui complex comercial modular în spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Cuza Vodă nr.12, parter şi subsol, aflat în administrarea D.A.F.I.S., în vederea închirierii

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de serviciul U.C.S.A.D. al D.A.F.I.S. a Primăriei Municipiului Iaşi şi înregistrat la nr.78133/1997;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 a administraţiei publice locale şi ale art.64 din Legea nr.72/1996;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă executarea lucrărilor necesare pentru amenajarea unui complex comercial modular în spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Cuza Vodă nr.12, parter şi subsol, aflat în administrarea D.A.F.I.S. în vederea închirierii.

            Art.2 Se împuterniceşte D.A.F.I.S. a Primăriei Municipiului Iaşi pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă tuturor celor interesaţi de către compartimentul de resort al Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nr.214

din 21 decembrie 1998