Hotărârea nr. 213/1998

HOTĂRÂRE privind indexarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 117.994/09.12.1998 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere H.G.nr.85/1991, privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, din fondul locativ de stat, precum şi la spaţiile comerciale, spaţiile administrative, sediu de organisme şi organizaţii;

            In baza H.G.nr.588/1990 cu privire la gospodărirea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Tarifele lunare pe metru pătrat existente la 31 decembrie 1998 pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul de stat, aflate pe raza municipiului Iaşi, se vor indexa cu 1,47  începând cu data de 1 ianuarie 1999.

            Art.2 Preţul minim lunar pe metru pătrat de la care se pot începe licitaţiile pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă vor fi cele din Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Preţul de pornire a licitaţiei publice va fi stabilit de Comisia de licitaţie a închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă în funcţie de amplasarea şi vadul comercial al spaţiului în cauză.

            Art.3 Chiriile pentru spaţiile a căror licitare a avut loc în anul 1998 nu se vor indexa decât dacă sunt mai mici decât valorile stabilite prin Anexa nr.1, ele urmând a fi indexate printr-o nouă hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.4 Prelungirea contractelor de închiriere expirate la data de 31.12.1998 se va face condiţionat de respectarea obligaţiilor, conform clauzelor contractului expirat şi cu dovada achitării chiriei la zi.

            Art.5 In cazul folosirii spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă de către persoane fizice sau juridice fără forme legale, acestea vor plăti daune pentru folosinţă până la eliberarea lor pentru reintroducerea în circuitul civil.

            Art.6 Grupele de încadrare ale activităţilor de bază desfăşurate în spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi zonarea amplasării lor pe teritoriul municipiului Iaşi, inclusiv comunele Dancu, Lunca Cetăţuiei şi Tomeşti sunt precizate în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.7 Tarifele lunare pe metru pătrat pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă se pot modifica în cursul anului, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie, printr-o nouă hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iaşi sau în baza actelor normative în vigoare.

            Art.8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

            Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.213

din 21 decembrie 1998

           

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                       

                                                           

                                                                                                ANEXA 1

                                                                        la Hotărârea nr.213 din 21 decembrie 1998

 

 

Tabel cu tarifele pe metru pătrat pe lună propuse, în funcţie de zonă şi de grupa de activitate pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul imobiliar de stat :

 

 

Grupa de activitate

Zona I

Zona II

Zona III

1.

30.000

25.000

10.000

2.

25.000

17.500

7.500

3.

18.000

12.500

6.500

4.

14.000

8.500

4.500

5.

5.500

3.500

2.500

6.

2.000

1.500

1.000

7.

600

600

600

 

Notă privind calcularea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă

 

- pentru calculul chiriei la suprafeţele ce reprezintă dependinţe (inclusiv cele de folosinţă comună)  se aplică un coeficient de 0,75 la tariful suprafaţa utilă majoritară desfăşurată în spaţiu;

- pentru birouri situate în subsoluri şi mansarde de clădire se aplică un coeficient unic de 0,85 la tarif;

- se corectează cu 0,6 chiriile pentru spaţii fără instalaţii sanitare sau electrice;

- corecţiile de mai sus se aplică şi la calcularea sumelor minime în cazul spaţiilor supuse licitaţiei pentru închiriere; 

- nu se aplică corecţii la dependinţele care au avut destinaţia iniţială,  din proiect,  de suprafeţe utile;

- tarifele pentru terenuri amenajate se stabilesc la 0,4 din tariful corespunzător spaţiului util;

           

            Chiria pentru dependinţe se va calcula în funcţie de tariful pentru suprafaţa pe care se desfăşoară activitatea cu ponderea cea mai mare. Se consideră dependinţe: holurile, căile de acces, scările, grupurile sanitare, magaziile, balcoanele, terasele, logiile existente în documentaţia tehnică iniţială a imobilului.

                                               

 

                                               

                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                            Pincu Kaiserman                   

                                                                                   

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                ANEXA NR.2           

                                                                        la Hotărârea nr.213 din 21 decembrie 1998

 

 

 

I. Lista pe grupe a profilelor de activitate în raport cu rolul şi importanţa lor, în spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul imobiliar de stat

 

 

 

GRUPA 1

 

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

 

1. unităţi de alimentaţie publică;

2. unităţi de prezentare modă şi design vestimentar (inclusiv confecţionare produse de serie mică, unicate);

3. unităţi comerciale cu desfacere în regim de consignaţie şi licitaţie obiecte de artă;

4. unităţi jocuri mecanice şi de noroc;

5. unităţi de prezentare şi desfacere bijuterii, metale rare, unicate şi de serie mică;

6. unităţi bancare;

7. birouri de notariat;

8. desfacere mărfuri nealimentare mai mult de 50% din import;

9. desfacere ţigări şi băuturi alcoolice;

10. agenţii loto-pronosport;

11. agenţii de schimb valutar;

12. agenţii imobiliare şi publicitate;

13. unităţi CEC;

14. unităţi cu profil desfacere en-gross;

15. case de amanet;

16. birouri de avocatură.

 

GRUPA 2

 

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

 

1. agenţii de turism intern şi internaţional;

2. şcoli de şoferi;

3. agenţii ce desfăşoară activităţi de intermediere;

4. ateliere prelucrare metale preţioase, bijuterii;

5. unităţi înregistrări şi închirieri benzi audio, video.

 

 

 

 

GRUPA 3

 

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

 

1. desfacere mărfuri alimentare din import altele decât băuturi alcoolice şi ţigări;

2. unităţi alimentaţie publică fără desfacere băuturi alcoolice;

3. desfacere produse nealimentare indigene;

4. unităţi închiriat obiecte;

5. unităţi foto;

6. sedii de firmă;

7. agenţii de voiaj;

8. ateliere de proiectare;

9. birouri de copiat acte şi dactilografiere.

 

 

GRUPA 4

 

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

 

1. unităţi depanare, întreţinere unităţi de calcul software;

2. unităţi producţie de serie şi design birotică, arhitectură şi amenajări interioare;

3. unităţi desfacere produse alimentare şi agroalimentare indigene, carne şi pîine;

4. unităţi de frizerie, coafură, manichiură şi cosmetică;

5. săli de cinematograf, vizionări video;

6. ateliere de producţie şi reparaţii: electronice, marochinărie, tâmplărie, tapiţerie, mecanică fină, confecţionări flori artificiale, tricotaje, confecţii, artizanat metale rare;

7. agenţii de impresariat artistic;

8. producţie de produse de panificaţie.

 

 

GRUPA 5

 

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

 

1. centre de umplut sifoane;

2. farmacii;

3. unităţi de optică medicală, instrumente şi materiale ortopedice;

4. edituri şi mass - media

5. cabinete medicale, policlinici şi dispensare cu plată;

6. ateliere specializate în construcţii, instalaţii pentru întreţinere şi reparaţii;

7. spălătorii şi curăţătorii chimice;

8. ateliere de producţie la scară industrială;

9. asociaţii de creştere păsări, peşti şi animale mici;

10. garaje şi săli de sport particulare.

 

 

 

 

 

GRUPA 6

 

1. cabinete medicale policlinici şi dispensare de stat;

2. unităţi desfacere produse agroalimentare proprii.

 

 

 

GRUPA 7

 

1. asociaţii şi cluburi sportive;

2. case de cultură;

3. cluburi literare şi pentru tineret;

4. unităţi desfacere carte, ziare şi reviste;

5. şcoli generale, grădiniţe şi ateliere şcolare;

6. instituţii de cercetare;

7. asociaţii cultural artistice;

8. expoziţii, ateliere de pictură şi sculptură afiliate U.A.P.;

9. sedii de partide, asociaţii politice şi apolitice care nu practică activităţi cu scop comercial sau lucrativ;

10. sedii de uniuni, asociaţii sau alte organizaţii sindicale;

11. asociaţii de proprietari;

12. cămine şi azile de copii sau de bătrâni;

13. muzee, biblioteci, săli de expoziţie artă plastică;

14. centre zonale şi birouri pentru instituţii publice şi regii autonome;

15.unităţi de învăţământ particulare;

16. sedii şi săli de sport particulare.

 

 

 

                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                        Pincu Kaiserman                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zonarea amplasării spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul imobiliar de stat în municipiul Iaşi şi în localităţile Dancu, Tomeşti şi Lunca Cetăţuii

 

 

ZONA I

 

 

Zona centrală a municipiului Iaşi, delimitată de arterele :

 

B-dul Independenţei, str.Rece, str.M.Eminescu, str.Sărăriei, str.Başotă, B-dul T.Vladimirescu, str.Primăverii, B-dul N.Iorga, Pod de Piatră, str.Silvestru, Străp.Silvestru, Str.O.Băncilă, str.Păcurari, str.Scoalei, str.Toma Cozma, str.Lascăr Catargi, str. General Berthelot, B-dul Independenţei.

 

 

ZONA II

 

 

Zona cuprinsă între zona I şi următoarele limite :

 

str.Sărăriei până la str.M.Costăchescu, B-dul Copou în aval, str.Aurora, str.Peneş Curcanul, str.Cazărmilor, şos.Păcurari până la intersecţia cu str.Popăuţi, str.Luca Arbore (inclusiv bl. 549 şi 520), şos.Naţională, str.Sarmisegetuza, str.Milcov, Pasaj Alexandru cel Bun, Cartier Mircea cel Bătrân, Cartierele Galata I şi II, Cartierele Nicolina I şi II, Nicolina - C.U.G. până la intersecţia cu B-dul Poitiers, str.Bucium, Calea Chişinăului, B-dul Metalurgiei, str.Grădinari, Piaţa Tătăraşi-Sud, str.V.Lupu, str.Dr.Savini, str.Stejar, str.P.Ispirescu, str.Eternitate, B-dul C.A.Rosetti, str.Albineţ.

 

 

 

ZONA III

 

 

Zona de la limita zonei a II a până la periferia municipiului Iaşi şi localităţile Dancu, Tomeşti şi Lunca Cetăţuii.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        

    Pincu Kaiserman