Hotărârea nr. 212/1998

HOTĂRÂRE privind revocarea art. 4 şi art.5 din Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 192/1998 privind aprobarea regulamentului de vânzare a spaţiilor comerciale proprietate de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi - prin negociere directă

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea art. 4 şi art.5 din Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 192/1998 privind aprobarea regulamentului de vânzare a spaţiilor comerciale proprietate de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi - prin negociere directă

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile:

-         Hotărârii Guvernului nr. 505/26 august 1998 - privind modificarea H.G. nr. 389/1996 privind transmiterea unor spaţii comerciale aflate în administrarea consiliilor locale şi a regiilor autonome către actualii deţinători de spaţii comerciale şi pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia;

-         Hotărârea Guvernului nr. 55/12 februarie 1998 - privind aprobarea normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat;

-         Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 88/23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale;

            În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 - lege privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se revocă art. 4 şi art. 5 din Hotărărea Consiliului Local nr. 192/26 octombrie 1998 privind aprobarea regulamentului de vânzare a spaţiilor comerciale proprietate de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.212

din 16 noiembrie 1998