Hotărârea nr. 211/1998

HOTĂRÂRE privind acordul de constituire a regiunii de dezvoltare economică a părţii de N-E şi numirea domnului consilier MUNTEANU VASILE pentru constituirea Consiliului de dezvoltare regională

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                        HOTĂRÂRE

privind acordul de constituire a regiunii de dezvoltare economică a părţii de N-E şi numirea domnului consilier MUNTEANU VASILE

pentru constituirea Consiliului de dezvoltare regională

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

           Având în vedere nota telefonică nr.7191/1998;

           Având în vedere prevederile H.G.nr.634/1998 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltarea regională;

           Având în vedere prevederile art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1 Se aprobă constituirea regiunii de dezvoltare economică N.-E.

           Art.2 Incepând cu data de 16 noiembrie 1998 se împuterniceşte domnul consilier MUNTEANU VASILE să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Iaşi în vederea constituirii Consiliului de dezvoltare regională.

           Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate pentru aducere la îndeplinire.

 

                                                                                                                                                                                   

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                 SECRETAR,

                                                                                        Stefan Hanganu                                                                                                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.211

din 16 noiembrie 1998