Hotărârea nr. 209/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării lictiaţiei publice deschise pentru execuţia obiectivului "RACORDARE LA RETEAUA DE GAZE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DE LA CIMITIRUL ETERNITATE MUNICIPIUL IASI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării lictiaţiei publice deschise pentru execuţia obiectivului

“RACORDARE LA RETEAUA DE GAZE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DE LA CIMITIRUL ETERNITATE, MUNICIPIUL IASI”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, prin care se solicită înscrierea lucrării în programul de investiţii pe anul 1999 şi organizarea licitaţiei publice a execuţiei şi aprobarea comisiei de licitaţie;

            Având în vedere prevederile:

- O.G.nr.12/1993 republicată în 1995 privind achiziţiile publice;

- O.784/34/N/1998 al M.F. şi M.L.P.A.T. privind Normele Metodologice privind conţinutul cadru de organizare a licitaţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organizarea licitaţiei de execuţie pentru obiectivul : “RACORDARE LA RETEAUA DE GAZE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DE LA CIMITIRUL ETERNITATE, MUNICIPIUL IASI”.

            Art.2 Se aprobă comisia de licitaţie în vederea adjudecării execuţiei obiectivului “RACORDARE LA RETEAUA DE GAZE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DE LA CIMITIRUL ETERNITATE, MUNICIPIUL IASI”, conform anexei nr.1.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.209

din 16 noiembrie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                            ANEXA

                                                                                    la Hotărârea nr.209 din 16 noiembrie 1998

 

 

TABEL

cuprinzând membrii comisiei de licitaţie în vederea adjudecării execuţiei obiectivului “RACORDARE LA RETEAUA DE GAZE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DE LA CIMITIRUL ETERNITATE, MUNICIPIUL IASI”

 

 

 

 

                                                                 

 

Preşedinte                    - Viceprimar, prof.dr.ing.Stefan Ungureanu

Membri                        - Secretar C.L., cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                    - Director Economic, ec.Georgeta Gâlcă

                                    - Director Adm.Pieţe, ec.Maria Ailoaie

                                    - Consilier, ing.Antimir Daşu