Hotărârea nr. 208/1998

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de atribuire în folosinţă gratuită a imobilului din str.Vasile Conta nr.9

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de atribuire în folosinţă gratuită a imobilului din

 str.Vasile Conta nr.9

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa 113672/26.10.1998 înaintată de Institutul de Istorie “A.D.Xenopol” prin care solicită prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a imobilului situat în Iaşi, str.vasile Conta nr.9;

            Având în vedere referatul 113672/09.11.1998 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere dispoziţiile art.20, alin.1 şi 2 lit.g,n,r, şi ale art.86 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale şi posibilitatea acestora de a da în folosinţă gratuită pe termen limitat imobile din patrimoniu;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală modificată şi completată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Prelungeşte perioada de atribuire în folosinţă gratuită INSTITUTULUI DE ISTORIE “A.D.XENOPOL” pentru imobilul situat în Iaşi, str.Vasile Conta nr.9.

            Atribuirea în folosinţă gratuită va fi pe termen de 20 ani.

            Art.2 Schimbarea destinaţiei spaţiilor aflate în imobil şi neîndeplinirea scopului propus, duce la încetarea efectelor prezentei hotărâri şi evacuarea din spaţiu.

            Art.3 Institutul de IstorieA.D.Xenopol” v-a prezenta anual raport de activitate Comisiei pentru Cultură a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi Institutului de IstorieA.D.Xenopol”.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

                        Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nr.208

din 16 noiembrie 1998