Hotărârea nr. 206/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru proiectarea obiectivului "Sediu administrativ şi lucrări tehnico-edilitare cimitir Buna Vestire"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru proiectarea obiectivului

 “Sediu administrativ şi lucrări tehnico-edilitare, cimitir Buna Vestire”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, prin care se solicită înscrierea lucrării în programul de investiţii pe anul 1999, organizarea licitaţiei publice deschise şi aprobarea comisiei de licitaţie;

            Având în vedere prevederile :

O.G.R.12/1993 republicată în anul 1995;

H.G.R.727/1993 privind regulamentul şi procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării republicată în 1995;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă a proiectării lucrăriiSediu administrativ şi lucrări tehnico-edilitare, cimitir Buna Vestire”.

            Art.2 Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării Studiului de fezabilitate, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.206

din 16 noiembrie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                ANEXA NR.1

                                                                        la Hotărârea nr.206 din 16 noiembrie 1998

 

 

 

TABEL

cuprinzând membrii comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării obiectivului

“Sediu administrativ şi lucrări tehnico - edilitare, cimitir Buna Vestire”

 

 

                                                                 

 

 

Preşedinte                                Viceprimar,  prof.dr.ing.Stefan Ungureanu

Membri                                    Delegat MLPAT

                                                Secretar C.L., cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                                Director Economic, ec.Georgeta Gâlcă

                                                Director Tehnic,  ing.Radu Onofrei

                                                Director Adm.Pieţe, ec.Maria Ailoaie

                                                Consilier,  arh.George Carapanu