Hotărârea nr. 203/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru proiectarea obiectivului "MODERNIZARE BAZAR"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru proiectarea obiectivului “MODERNIZARE BAZAR”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, prin care se solicită înscrierea lucrării în programul de investiţii pe anul 1999, organizarea licitaţiei publice a execuţiei şi aprobarea comisiei de licitaţie;

            Având în vedere prevederile :

O.G.R.12/1993 republicată în anul 1995;

H.G.R.727/1993 privind regulamentul şi procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării republicată în 1995;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă a proiectării lucrării “MODERNIZARE BAZAR”.

            Art.2 Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării Studiului de fezabilitate, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.203

din 16 noiembrie 1998

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                ANEXA 1

                                                                        la Hotărârea nr.203 din 16 noiembrie 1998

 

 

 

TABEL

cuprinzând membrii comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării obiectivului “MODERNIZARE BAZAR”

 

 

 

Preşedinte                    Viceprimar, ec.Vasile Dumitriu

Membri                        Delegat MLPAT

                                    Secretar CL, cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                    Director Economic, ec.Gâlcă Georgeta

                                    Director Tehnic, ing.Radu Onofrei

                                    Director Administrare Pieţe, ec.Maria Ailoaie

                                    Consilier, ing.Aurel Crudu

                                    Consilier, arh.George Carapanu