Hotărârea nr. 202/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru execuţia obiectivului "MODERNIZARE BAZAR - MUNICIPIUL IASI"

0MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru execuţia obiectivului “MODERNIZARE BAZAR - MUNICIPIUL IASI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, prin care se solicită înscrierea lucrării în programul de investiţii pe 1999 şi organizarea licitaţiei publice a execuţiei şi aprobarea comisiei de licitaţie;

            Având în vedere prevederile:

- O.G.nr.12/1993 republicată în 1995 privind achiziţiile publice;

- O.784/34/N/1998 al M.F. şi M.L.P.A.T. privind Normele Metodologice privind conţinutul cadru de organizare a licitaţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organizarea licitaţiei de execuţie pentru obiectivul :

“MODERNIZARE BAZAR - MUNICIPIUL IASI”.

            Art.2 Se aprobă comisia de licitaţie în vederea adjudecării execuţiei obiectivului “MODERNIZARE BAZAR - MUNICIPIUL IASI”conform anexei 1.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.202

din 16 noiembrie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                            ANEXA

                                                                                    la Hotărârea nr.202 din 16 noiembrie 1998

 

 

 

 

TABEL

cuprinzând membrii comisiei de licitaţie în vederea adjudecării execuţiei obiectivului “MODERNIZARE BAZAR”

 

 

 

 

 

Preşedinte                                Viceprimar, ec.Vasile Dumitriu

Membri                                    Delegat MLPAT

                                                Delegat MF

                                                Secretar CL, cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                                Director Economic, ec.Georgeta Gâlcă

                                                Director Tehnic, ing.Radu Onofrei

                                                Director Administrare Pieţe, ec.Maria Ailoaie

                                                Consilier, ing.Antimir Daşu

                                                Consilier, ing.Nicolau Constantin