Hotărârea nr. 200/1998

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.9 din 26 ianuarie 1998 referitor la utilizarea sumelor colectate în conturi extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.9 din 26 ianuarie 1998 referitor la utilizarea sumelor colectate în conturi extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind completarea utilizării sumelor din conturile extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.73 din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice, O.G.nr.61/1997 privind modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitele şi taxele locale, O.G.nr.14/1998 privind rectificarea bugetului de stat pe 1998;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.9 din 26 ianuarie 1998 şi va avea următoarea redactare:

Colectarea veniturilor provenind din încasarea taxelor speciale pentru folosirea locurilor publice, penalizările percepute pentru plata cu întârziere a taxelor, taxa pentru efectuarea salubrizării locurilor publice, taxa pentru bannere amplasate pe domeniul public în contul extrabugetar 50044541580 deschis la Trezoreria Iaşi şi folosirea acestora  pentru: refacerea şi întreţinerea străzilor, amenajarea spaţiilor verzi, salubrizarea locurilor publice, realizarea grupului statuar “Statuia Unirii”, procurarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar necesare bunei desfăşurări a activităţii serviciilor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iaşi, plata diverselor taxe către instanţele judecătoreşti precum şi continuarea lucrărilor de modernizare a Pieţei Agroalimentare din Independenţei”.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.200

din 16 noiembrie 1998