Hotărârea nr. 20/1998

H O T Ă R Â R E privind stabilirea grilei de salarizare a funcţionarilor publici - personal auxiliar din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea grilei de salarizare a funcţionarilor publici - personal auxiliar din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991, privind administraţia publică locală, aşa cum a fost modificată prin art.66 din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr.22/26.05.1997 din care rezultă că stabilirea salarizării aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Iaşi este de competenţa acestei autorităţi publice;

            O asemenea hotărâre fiind considerată un act administrativ de gestiune nu este supus suspendării din partea prefectului şi nici controlului instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ, art.2 din Legea nr.29/1990;

            Având în vedere situaţia câştigurilor salariale medii nominale pe principalele activităţi ale economiei naţionale, comunicate de către Direcţia de Statistică Iaşi;

            Având în vedere radiograma nr.19A/330/23.01.1998 care susţine punctul nostru de vedere şi din care rezultă că prefectul nu poate suspenda o hotărâre privind salarizarea funcţionarilor publici ai consiliilor locale;

            În baza art.28 din Legea nr.69/1991, lege a administraţiei publice locale;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă ca începând cu data de 1 februarie 1998 pentru funcţionarii publici din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi salariul de bază corespunzător indicelui de ierarhizare 1,0 să fie salariul mediu lunar brut pe economie la nivelul lunii decembrie 1997 cuantumul acestuia urmând a se modifica ori de câte ori va interveni schimbări la nivelul naţional.

 

            Art.2 Salariile de bază calculate în funcţie de coeficienţii de ierarhizare şi indemnizaţiile de conducere, vor fi indexate conform coeficienţilor de indexare, stabilite de Guvernul României.

            Art.3 Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează serviciilor buget contabilitate şi personal-salarizare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR,

         Dan Brezuleanu                                                   Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.20

din 20 februarie 1998