Hotărârea nr. 199/1998

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.14/21.09.1998 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 şi a O.G.nr.61/1998 privind activităţile autofinanţate;

            Având în vedere prevederile art.55, alin.1 din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice;

            Având în vedere adresa Direcţiei Tehnice privind rectificarea cheltuielilor de capital;

            Având în vedere adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi nr.436 din septembrie - octombrie 1998;

            In temeiul  prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 la venituri în sumă de 147.948.646 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 147.948.646 mii lei.

            Anexele 1,2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pe anul 1998 la venituri în sumă de 29.416.494 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 29.416.494 mii lei.

            Anexa nr.3 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Se aprobă utilizarea sumei de 170.200.000 lei din fondul de rezervă bugetară pentru acoperirea cheltuielilor materiale la cap.57.02.”Invăţământ”.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi şi Direcţiei Economice.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.199

din 16 noiembrie 1998