Hotărârea nr. 195/1998

HOTĂRÂRE privind stabilirea legăturilor de înfrăţire şi împuternicirea domnului conf.dr.Constantin Simirad primarul municipiului Iaşi să ducă tratativele şi să semneze protocolul de înfrăţire cu oraşul PISTOIA - ITALIA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea legăturilor de înfrăţire şi împuternicirea domnului conf.dr.Constantin Simirad, primarul municipiului Iaşi să ducă tratativele şi să semneze protocolul de înfrăţire cu oraşul PISTOIA - ITALIA

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea primarului municipiului Iaşi pentru stabilirea relaţiilor de înfrăţire cu oraşul PISTOIA - ITALIA;

            Având în vedere prevederile art.2o lit.x) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul  art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Aprobă stabilirea legăturilor de înfrăţire a MUNICIPIULUI IASI cu ORASUL PISTOIA - ITALIA.

            Art.2 Imputerniceşte pe domnul conf.dr.Constantin Simirad - primarul municipiului Iaşi să ducă tratativele şi să semneze protocolul de înfrăţire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.195

din 16 noiembrie 1998