Hotărârea nr. 194/1998

HOTĂRÂRE privind repartizarea către ?ALTERNATIVE SOCIALE? a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din Iaşi str.Cuza Vodă nr.8 sc.B subsol

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                               

 

 

                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea către “ALTERNATIVE SOCIALE” a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din Iaşi, str.Cuza Vodă nr.8,sc.B,subsol

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea Asociaţiei “ALTERNATIVE SOCIALE” înregistrată sub nr.44037/14.08.1998;

            Având în vedere procesele - verbale întocmite de comisia de repartizare spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă pentru organizaţii neguvernamentale, nonprofit şi partide politice;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se atribuie Asociaţiei “ALTERNATIVE SOCIALE” spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă din Iaşi, str.Cuza Vodă nr.8,sc.B,subsol.

            Art.2 Chiria lunară va fi cea stabilită prin H.C.L.nr.16/1998.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.A.F.I.S.şi Asociaţiei “ALTERNATIVE SOCIALE” Filiala Iaşi.

 

 

                                                                                   

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.194

din 26 octombrie 1998