Hotărârea nr. 192/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de vânzare a spaţiilor comerciale proprietate de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi - prin negociere directă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului de vânzare a spaţiilor comerciale proprietate de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi - prin negociere directă

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile :

- Hotărârii Guvernului nr.505 din 26 august 1998 - privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.389/1996 privind transmiterea unor spaţii comerciale aflate în administrarea consiliilor locale şi a regiilor autonome către actualii deţinători şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

- Hotărârii Guvernului nr.55/12 februarie 1998 - privind aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.88/23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă regulamentul de vânzare a spaţiilor comerciale construite din fondurile statului aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi sau a regiilor autonome aflate sub autoritatea sa - anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă contractele model - anexa nr.2(a,b) - ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Se aprobă cumpărarea cu plata în rate a spaţiilor comerciale definite în H.G.nr.505/1998.

            Art.4 Spaţiile comerciale construite din fondurile statului, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, şi a căror folosinţă a fost cedată către unele societăţi, nominalizate în anexa III se vor vinde actualilor deţinători cu contract de închiriere sau asociere în conformitate cu regulamentul de vânzare - cumpărare prevăzut la art.1

            Art.5 Se aprobă ca spaţiile comerciale construite din fondurile statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi deţinute în indiviziune să se vândă în condiţiile regulamentului aprobat prin art.1 din prezenta hotărâre.

            Art.6 Zona de protecţie a construcţiilor declarate monument istoric cu referire la vânzarea imobilelor, se consideră “zero”având în vedere că această protecţie potrivit legii,  se referă la edificare de noi construcţii, şi nu la cele deja edificate.

            Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

                        Petru Focşa                                                    Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.192

din 26 octombrie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                        ANEXA NR.1

                                                                                    la Hotărârea nr.192 din 26 octombrie 1998

 

R E G U L A M E N T

privind vânzarea spaţiilor comerciale către actualii deţinători - prin negociere directă

 

 

            1. PRINCIPII GENERALE

            Spaţiile comerciale construite din fondurile statului, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi se vând actualilor deţinători (cu contract de închiriere, asociere sau locaţie de gestiune) care şi-au manifestat dorinţa de a le cumpăra în termenul prevăzut de H.G.nr.505/1998 care este termen de decădere.

            Se vând deasemenea spaţiile comerciale amenajate în portice.

            Spaţiile definite mai sus se pot vinde fie cu achitare a integrală  a preţului sau cu plata în rate.

            Nu fac obiectul vânzării spaţiile comerciale aflate în imobile declarate monument istoric.

            Nu fac obiectul vânzării, activele care se găsesc în situaţia bunurilor enumerate de art.135 al.1 din Constituţia României.

            Cumpărătorii (ofertanţii) pot fi numai comercianţii, definiţi astfel în conformitate cu Legea nr.31/1990 - lege a societăţilor comerciale şi persoanele fizice autorizate în conformitate cu Decretul - Lege nr.54/1990 - calitate deţinută anterior exprimării voinţei de a cumpăra.

            Vânzarea spaţiilor comerciale către actualii deţinători se va face prin negociere directă.

            Negocierea vânzării spaţiilor se va face în ordinea depunerii cererii.

            Evaluarea spaţiilor se face de către evaluatorii autorizaţiei de specialitate câştigători ai licitaţiei organizate în conformitate cu H.G.505/1998.

            Aceştia vor expertiza spaţiile la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Repartizarea spaţiilor ce urmează a fi evaluate se va face prin tragere la sorţi.

            Preţul expertizei se va stabili prin licitaţie care va avea loc pentru fiecare spaţiu comercial în parte. Valoarea expertizei nu va putea depăşi 0,5% din contravaloarea imobilului expertizat. Contravaloarea expertizei va fi achitată de către beneficiar (deţinător al spaţiului prin intermediul Consiliului Local al Municipiului Iaşi).

            Pentru evaluare se va organiza licitaţie pentru fiecare spaţiu în parte, având criteriu contravaloarea efectuării expertizei.

            Nu fac obiectul vânzării spaţiile aflate în litigiu în instanţa de judecată, litigiu înregistrat anterior depunerii cererii.

 

            2. ATRIBUTIILE COMISIILOR

            Pentru vânzarea spaţiilor comerciale către actualii deţinători, Consiliul Local al Municipiului Iaşi a constituit următoarele comisii :

 

            a) Comisia de verificare a expertizelor

            Pentru verificarea corectitudinii întocmirii expertizelor se constituie o comisie formată din :

1. Asandi Constantin                 - Consilier municipal

2. Crudu Aurel                         - Consilier municipal

3. Daşu Antimir                        - Consilier municipal

4. Kaiserman Pincu                   - Consilier municipal

5. Neculau Constantin               - Consilier municipal

 

6. Toma Virgiliu                        - Consilier municipal

7. Patraş Marcel                       - Prof.univ., specialist în expertize

8. Carapanu George                 - Consilier municipal

            Comisia astfel constituită va avea următoarele atribuţii :

- Confruntarea  datelor existente la dosar cu acelea din expertize şi de pe teren;

- Confruntarea datelor din expertiză cu situaţia din teren insistându-se asupra corectitudinii în stabilirea valorii coeficienţilor de evaluare - în funcţie de amplasament, de existenţa utilităţilor în zonă (apă, canal, instalaţii sanitare, gaze, termoficare, electricitate, străzi, etc.) de paritatea de schimb leu/dolar, aspect urbanistic, poluare sonoră etc.

            Rezultatele verificării vor fi consemnate de către comisie într-un referat conform modelului anexat (anexa I).

            Comisia de verificare a expertizelor poate dispune refacerea expertizei, de către acelaş expert sau efectuarea unei contraexpertize. Refacerea expertizei se va face fără plata suplimentară.

 

 

            b)  Atribuţiile comisiilor de negociere

            Comisiile de negociere a preţului de vânzare a spaţiilor comerciale constituite de Consiliul Local al Municipiului Iaşi prin Hotărârea nr.175 din  28 septembrie 1998, funcţionează în baza :

a) Legii nr.69/1991 - a administraţiei publice locale - cu toate modificările şi completările ulterioare;

b) In baza Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

c) In baza H.G.nr.505/1998 şi a normelor metodologice aprobate prin această hotărâre; Ordonanţa nr.88/1997.

            Comisiile de negociere constituite în conformitate cu H.G.nr.505/1998 şi H.C.L.nr.175 din 28 septembrie 1998, vor avea următoarele atribuţii:

- stabilesc valorile de începere a negocierilor şi limitele minime la care se opresc negocierile;

- efectuiază negocierile propriu-zisă;

- încheie procesele verbale de negociere pe care le predă secretarului comisiei.

 

 

            3. FUNCTIONAREA COMISIILOR

            a) Comisiile de negociere, îşi încep activitatea din momentul primirii pachetului de dosare pe bază de proces verbal de predare-primire (anexat) pentru care urmează să facă negocierea preţului de vânzare şi a evaluării spaţiilor.

            b) Numărul negocierilor şi data la care vor avea loc acestea, vor fi stabilite prin programul de negociere ce se va întocmi lunar, şi va fi afişat la sediul Primăriei Municipiului Iaşi.

            Comisia de negociere pentru fiecare zi în care au loc negocieri, conform programului, va fi desemnată prin tragere la sorţi. Tragerea la sorţi va fi adusă la îndeplinire prin grija primarului municipiului Iaşi.

            După preluarea pachetului de dosare ce urmează a fi discutate în cadrul şedinţei de negociere programată, comisia va verifica dacă dosarele sunt complete.

            Dosarul imobilului pentru a fi supus negocierii, trebuie să cuprindă:

a) Cererea de cumpărare a spaţiului comercial. Aceasta se verifică dacă a fost înregistrată la D.A.F.I.S. - în termen (30 zile de la intrarea în vigoare a H.G.505/1998).

 

b) Planul de situaţie (amplasarea în zonă a spaţiilor comerciale);

c) Releveul spaţiului;

            Obs. Valoarea lucrărilor finanţate de cumpărător se scade din valoarea imobilului în condiţiile şi în limitele H.G.nr.505/1998 art.5 (al.2 şi al.3) din normele metodologice.

d) Rapoartele de expertiză ale evaluatorului (pentru construcţii, pentru teren şi total).

e) Referatul întocmit de către comisia de verificare a corectitudinii evaluării.

 

 

            4.STABILIREA PRETURILOR:

a) preţul de începere al negocierii;

b) preţul de închidere al negocierii;

            Preţul de începere şi preţul de oprire al negocierii se stabilesc de către Comisia de negociere înainte de a intra în sala de desfăşurare a negocierii.

            Cheltuielile de negociere cuprind : contravaloarea expertizei, cheltuieli de secretariat, cheltuieli de deplasare a membrilor comisiei, diurna de şedinţă a membrilor de comisie.

 

 

            5. NEGOCIEREA PRETULUI DE VINZARE A SPATIILOR  COMERCIALE

            La începerea negocierii, preşedintele comisiei, face următoarele prezentări:

a) Prezentarea cumpărătorului (persoană fizică sau juridică);

b) Prezentarea spaţiului  ce face obiectul negocieri;

c) Prezentarea modului de desfăşurare a negocierii;

- preţul de începere al negocierii

- observaţia că preţul de vânzare al spaţiului  nu este egal cu valoarea din raportul de expertiză ( acesta fiind un document de stabilire a preţului de negociere â vânzare).

            Şedinţele de negociere se înregistrează video.

 

 

            6.OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

            1. Pentru participarea la negocierea directă ofertanţii trebuie să depună până în preziua negocierii următoarele acte :

- dovada achitării taxei de participare - cheltuieli de negociere - 0,5% din valoarea spaţiului

- dovada achitării raportului de evaluare - până la 0,5% din valoarea spaţiului

- copie de pe certificatul de înmatriculare

- împuternicirea pentru reprezentantul ofertantului.

            După aprobarea procesului verbal de negociere de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi, cumpărătorul va depune la D.A.F.I.S.:

- dovada achitării tuturor datoriilor către D.A.F.I.S.

-dovada achitării obligaţiilor fiscale ale societăţii cumpărătoare, către bugetul local.

            Termenul de 15 zile pentru încheierea contractului de vânzare - cumpărare, va curge de la data depunerii celor două dovezi.

            Preţul adjudecat sau avansul va fi depus în termen de 30 de zile de la data aprobării procesului verbal de negociere.

            La semnarea contractului de vânzare - cumpărare cumpărătorul va achita cheltuielile negocierii.

 

 

 

 

            Vânzarea cu plata în rate :

            1. Vânzarea spaţiilor cu plata în rate se poate acorda la solicitarea ofertantului, când se prezintă la negociere.

            In acest caz pe lângă contractul de vânzare-cumpărare se încheie şi un contract de ipotecă în favoarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi asupra spaţiului vândut.

- Avansul minim pe care trebuie să-l depună ofertantul este de 20% din valoarea adjudecată - avansul urmează a fi depus în termen de 30 de zile de la data aprobării procesului-verbal de negociere.

- Soldul rămas se va evalua în dolari la paritatea de schimb a Băncii Naţionale Române.

Se va plăti o dobândă de 4 % dolari  pe an . Plata ratelor se poate face şi în lei prin transformarea dolari/zi plată, la cursul de referinţă a Băncii Naţionale Romăne.

- La încheierea contractului se va percepe un comision de 0,5% din valoarea spaţiului.

- Durata ratelor este de  maxim 5  ani în funcţie de valoarea spaţiului.

- Suma virată în contul statului va fi proporţională cu suma încasată.

 

 

            7. DISPOZITII FINALE

            Negocierea, vânzării spaţiilor comerciale şi verificarea corectitudinii întocmirii evaluării acestora se va face în conformitate cu anexele 1 a,b,c, la regulament, reprezentând conţinutul cadru, de întocmire a proceselor verbale de predare - primire, a procesului verbal de negociere şi a referatului comisiei de verificare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                ANEXA 1 a

                                                                la Regulamentul de vânzare a spaţiilor comerciale

                                                                                      conform H.G.505/1998

 

 

R E F E R A T

 

privind rezultatele analizei făcute de către Comisia de verificare, numită prin H.C.L.nr.______din 26 octombrie 1998 asupra spaţiului  situat în municipiul Iaşi, str._______________________________________nr.________care s-a pus în vânzare conform

H.G.505/1998 la cererea domnului/doamnei _________________________________________

_____________________________________________________________________________

înregistrată la D.A.F.I.S. sub nr._____________________din____________________________

            Comisia de verificare compusă din :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

în urma analizei făcute asupra documentelor existente la dosar, şi a confruntării datelor acestora cu situaţia de pe teren, a constatat următoarele :

 

A. Cu privire la existenţa şi conţinutul documentelor de la dosar :

Cap.II - Pct.II.1

1.Cererea  ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Planul de situaţie _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Releveul spaţiului ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Datele privind construcţia:

a) Data la care a fost dată în folosinţă

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

b) Durata de folosire

_____________________________________________________________________________

c) Valoarea de inventar (mii lei) ___________________________________________________

d) Valoarea spaţiului la data când a fost dată în folosinţă _______________________________

e) Dovada că a fost construită din fondurile statului ___________________________________

_____________________________________________________________________________

f) Situaţia juridică a terenului_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

g) Date privind executarea lucrărilor de reparaţii din care :

- finanţate de proprietar şi care măresc val.construcţiei (spaţiului) lucrări executate conform documentaţiei ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

valoarea lucrărilor (mii lei) ______________________________________________________

- finanţate de chiriaş şi care reduc valoarea construcţiei (spaţiului) lucrări executate cu respectarea art.5 al.2 şi al.3 din normele metodologice de aplicare a H.G.505/1998_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

valoarea lucrărilor (mii lei) _______________________________________________________

 

B. Cu privire la :

Cap.II - Pct.II.2 Confruntarea datelor existente la dosar cu acelea din expertizele de evaluare (construcţii şi teren acolo unde este cazul).

Cap.II - Pct.II.3 - Confruntarea datelor din expertize cu situaţia din teren.

Obs. Aceste puncte se analizează împreună deoarece se complectează reciproc.

Această verificare, va cuprinde :

1. Date privind identitatea evaluatorului şi procesul verbal de adjudecare al licitaţiei

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________2. Neconcordanţa între datele cuprinse în documentele de la dosar şi expertiza de evaluare

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Neconcordanţa între situaţia din teren şi expertiza de evaluare

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Diferenţe de apreciere a coeficienţilor de evaluare:

a) Luaţi în calcul de evaluator

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

b) Luaţi în calcul de către comisia de verificare

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Valoarea spaţiului  conform expertizei:

a) Valoarea construcţiei (mii lei) __________________________________________________

b) Valoarea terenului (mii lei) ____________________________________________________

c) Valoarea totală (mii lei) _______________________________________________________

6. Valoarea imobilului conform datelor stabilite de comisie :

a) Valoarea construcţiei (mii lei) __________________________________________________

b) Valoarea terenului (mii lei) ____________________________________________________

c) Valoarea totală ( mii lei) ______________________________________________________

 

7. Hotărârea Comisiei :

a) Se restituie expertiza pentru refacere :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

b) Se solicită expertului însuşirea punctului de vedere al comisiei :

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

c) Aprecierile comisiei cu privire la aspectul interior şi exterior al construcţiei pentru a servi Comisiei de negociere, la stabilirea preţurilor de începere şi sistare a negocierii de vânzare al

spaţiului.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

         Data întocmirii referatului :

Ziua ________luna ________anul 199_

 

 

Comisia :

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                ANEXA 1 b

                                                                        la Raportul de vânzare a spaţiilor comerciale

                                                                                    conform H.G.nr.505/1998

 

 

 

PROCESUL VERBAL

de predare - primire

Incheiat astăzi, ________________

 

 

 

            Subsemnaţii :

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

            Constituiţi în comisie de negociere a preţului de vânzare a spaţiilor comerciale conform H.G.nr.505/1998 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.175/28 septembrie 1998, am preluat de la__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

următoarele dosare - împreună cu referatele aferente, întocmite de către Comisia de verificare numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi __________din 26 octombrie 1998.

            Conform programului - şedinţa de negociere are loc astăzi, __________________începând de la ora _________.

 

 

 

 

Preşedinte        ____________________

                        ____________________

Membri            ____________________

                        ____________________

                        ____________________

                        ____________________

Secretar           ____________________

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                             Anexa 1C

 

 

 

 

PROCES - VERBAL

Incheiat astăzi ____________1998

 

            Comisia de negociere a preţului de vânzare a spaţiilor comerciale  către actualii deţinători pe baza contractelor de închiriere de locaţie de gestiune sau de asociere, construite  din fondurile statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi sau regiilor autonome, compusă din :

___________________preşedinte

___________________membru

___________________membru

___________________membru

___________________membru

___________________membru

___________________secretar

            Am procedat astăzi data de mai sus, la negocierea preţului de vânzare a spaţiului  situat în Iaşi, str._____________________________________________________________________

            Negocierea a fost iniţiată de ________________________________________________

__________________________________________________________________prin cererea înregistrată la nr.___________data __________________la D.A.F.I.S.

            Având în vedere referatul întocmit în comisie în urma verificărilor făcute - scriptic şi la teren - cât şi raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat______________________________________________________________________

cu autorizaţia nr.___________________________________________________.

            Comisia a stabilit :

1) Valoarea de începere a negocierilor să fie de ____________________________________lei.

2) Diminuarea preţului de începere să se facă la fiecare treaptă cu ________% din valoarea de începere adică _____________lei.

3) In urma negocierilor ce au avut loc, preţul de vânzare al imobilului s-a adjudecat la valoarea de ____________lei.

4) Deoarece cumpărătorul nu a oferit preţul minim de negociere, vânzarea nu s-a adjudecat .

5) Cumpărătorul a optat să achite spaţiul  în _________rate lunare  sau integral cu un acont de _______% din valoarea acestuia şi _________% dobândă pe an. Plata ratelor va începe după 30 zile de graţie.

6) Cumpărătorul a luat la cunoştinţă că are obligaţia ca în termen de 30 zile de la aprobarea prezentului proces verbal trebuie să achite c.v.spaţiului  - conform pct.5 şi să încheie actul de vânzare - cumpărare. In caz contrar, negocierea se anulează.

 

Comisia de negociere                                                    Cumpărător

 

Preşedinte        _______________                              __________________

Membri            _______________                              __________________

                        _______________                              __________________

                        _______________                              Buletin identitate

                        _______________                              Seria _____Nr.______

Secretar           _______________                              Eliberat de

                                                                                    Poliţia ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI

 

 

                                                                                                                                    Anexa 2a

 

 

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE CU PLATA IN RATE

            Nr._________din_____________

 

Intre :

            1. Consiliul Local al Municipiului Iaşi, reprezentat prin primar - conf.dr.Constantin Simirad, în calitate de vânzător şi

            2. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

prin________________________________identificat cu B.I. seria _______nr.____eliberat de Poliţia____________________la data de_____________cu domiciliul în Iaşi, str._______________________nr.________bl.________,sc.________ap._____administrator al S.C.__________________________înregistrat la Registrul Comerţului sub numărul__________

            Având în vedere cererea beneficiarului depusă la data de ___________sub nr._________

şi procesul verbal de negociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.

___ din ___________ a H.G.505/1998, a Metodologiei de aplicare şi a Regulamentului privind vânzarea spaţiilor comerciale către actualii deţinători - prin negociere directă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.______din______________.

 

 

            I. Obiectul contractului

            Art.1 Consiliul Local al Municipiului Iaşi vinde şi _________________________________cumpără spaţiul comercial situat în Iaşi, str.____________________nr._____bl._____sc.______et._____ap._____deţinut cu contract nr.___________, conform schiţei ce face parte integrantă din prezentul contract.

            Din contractul de închiriere nr.___________din__________rezultă că spaţiul comercial se compune din ______________cu o suprafaţă utilă de _______mp.precum şi cota indiviză de ______-% din suprafaţa de folosinţă comună a imobilului.

            Totodată se vând şi următoarele (dependinţe, anexe gospodăreşti şi instalaţii aferente) _________

            Se vinde cumpărătorului şi terenul aferent spaţiului în suprafaţă de _______mp. respectiv cota de ____% din teren potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

                        II. Preţul spaţiului comercial

            Art.2 Preţul spaţiului comercial este de ___________lei, corespunzător ________dolari şi se achită astfel :

avans  comision (1,5% din valoarea spaţiului) ___________lei cu chitanţa nr._______________________________.

Eşalonarea ratelor lunare (Se achită de _________________________________)în _______________.

Rest de plată ________________lei                Dobânda totală :_________________lei

Rata lunară__________________lei                Ultima rată lunară________________lei

Dobânda lunară______________lei                 Ultima dobândă lunară____________lei

TOTAL LUNAR ____________lei                 TOTAL ULTIMA LUNA _________lei

            Plata sumei de _________________, începe cu drepturile băneşti ale lunii ________şi se termină cu luna _________inclusiv.

 

            Plata ratelor se face lunar până cel târziu ultima zi a lunii, fie în numerar la caseria D.A.F.I.S. fie prin virament.

 

            III. Obligaţii

            Art.3 In cazul neachitării la termenele stabilite a ratelor lunare din preţul spaţiului, se vor percepe majorări de întârziere de 0,05% conform H.G.562/1991 art.1. In caz de neplată a 6 rate scadente de către cumpărătorul spaţiului, unitatea vânzătoare va putea cere executarea silită asupra spaţiului şi evacuarea deţinătorului în condiţiile legii. Până la achitarea integrală a preţului, spaţiul comercial dobândit în condiţiile prezentei legi nu poate fi înstrăinat fără autorizarea prealabilă a unităţii vânzătoare.

            Art.4 Vânzătorul se obligă să predea spaţiul comercial prevăzut la art.1 pe bază de proces - verbal.

            Art.5 Cumpărătorul se obligă să plătească avansul şi comisionul prevăzute la art.2.

 

            IV. Răspunderea contractuală

            Art.6 Părţile sunt de acord să renunţe la obligaţia răspunderii pentru vicii ascunse ale bunului vândut.

 

            V.Alte clauze

            Art.7 Cumpărătorul confirmă că la data prezentului contract spaţiul comercial cumpărat a fost primit conform procesului - verbal anexat, în stare bună şi fără vicii ascunse, iar vânzătorii confirmă că a primit de la cumpărător sumele prevăzute la art.2.

            Art.8 Eventualele litigii născute din executarea prezentului contract sunt de competenţa instanţei de drept comun.

            Art.9 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care a invocat-o în condiţiile legii.

            Art.10 Până la achitarea integrală a spaţiului comercial părţile cad de acord să instituie ipoteca asupra locuinţei în caz de nerespectarea art.4, ipoteca care va fi transcrisă la registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni.

            Art. 11 Odată cu transmiterea proprietăţii se transmit şi obligaţiile fiscale faţă de stat cumpărătorul asumându-şi întreaga răspundere cu privire la plata impozitelor, taxelor şi altor obligaţii fiscale.

            Taxele de evaluare, trascriere şi înregistrare cad în sarcina exclusivă a cumpărătorului.

            Plata chiriei lunare datorate de către S.C._______________________va înceta cu data de ________________________.

            Art.12 Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare.

 

                                                                                                Data,_______________________

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI                               CUMPARATOR

           

            PRIMAR,

conf.dr.Constantin Simirad

 

 

            SECRETAR,

cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,

       Ec.Georgeta Gâlcă

 

 

      DIRECTOR DAFIS,

     ing.Mihai Giubernea

 

 

VIZAT PENTRU LEGALITATE,

     cons.jr.Liliana Scânteie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI

                                                                                                                                                                                                                                                            Anexa 2 (a,b)             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NR._______din ______________

 

 

 

 

PROCES VERBAL

de predare-primire al spaţiului comercial

 

 

 

 

 

            Subsemnatul _________________din partea unităţii contractante, cu sediul în Iaşi,

Bd.Stefan cel Mare şi Sfânt nr.45, în calitate de vânzător şi ________________________________________________în calitate de cumpărător cu B.I.seria:____nr.________eliberat de Poliţia_______la data de ______cu domiciliul în Iaşi, str._____________________nr.______bl.____,sc.____,et._____,ap.______în baza contractului de vânzare - cumpărare nr._______am procedat, primul la predarea şi secundul la primirea spaţiului comercial situat la adresa de mai sus.

            Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare.

 

 

 

 

 

                        VINZATOR,                                               CUMPARATOR,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                    Anexa 2 b

 

CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE CU PLATA INTEGRAL

Nr.__________din____________1998

 

 

 

            I. Părţile contractante

            Intre :

            1. Consiliul Local al Municipiului Iaşi, reprezentat prin primar - conf.dr.Constantin Simirad, în calitate de VANZATOR  şi

2. S.C.________________________________________________________________________

cu sediul în ______________, str.__________________________________________________

reprezentată prin domnul (a) ______________________________________________________

în calitate de CUMPARATOR a intervenit prezentul contract de vânzare - cumpărare.

 

            II. Obiectul contractului

            Art.1 In baza cererii depusă de cumpărător cu nr._________________din____________

şi în conformitate cu prevederile H.G.505/1998, Consiliul Local al Municipiului Iaşi vinde şi S.C.__________________________________________________________________________

cumpără spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Iaşi, str.___________________________________________________________________________

conform schiţei anexate ce face parte integrantă din prezentul contract

            Spaţiul ce se vinde este ocupat de cumpărător în baza contractului de închiriere nr.____________din____________.

            Suprafaţa utilă a spaţiului este de __________mp., suprafaţa desfăşurată este de _______mp., iar suprafaţa terenului aferent este de _______mp.

            Din contractul de închiriere nr.___________din_________rezultă că spaţiul comercial  se compune din ___________________cu o suprafaţă utiliă de ______mp. precum şi cota indiviză de______% din suprafaţa de folosinţă comună a imobilului.

            Totodată se vând şi următoarele (dependinţe, anexe gospodăreşti şi instalaţii aferente)_____________

            Se vinde cumpărătorului şi terenul aferent spaţiului  în suprafaţă de ______mp., respectiv cota de _____% din teren potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

            III. Preţul, modalităţi de plată

            Art.2 In conformitate cu procesul verbal de negociere nr.__________din ____________şi cu expertiza tehnică de evaluare nr._______din _________, preţul de vânzare - cumpărare al spaţiului cu altă destinaţie decât acea de locuinţă, situat în Iaşi, str._______________________________________________________este de ____________lei

            Art.3 La semnarea prezentului contract de vânzare - cumpărare, cumpărătorul a achitat vânzătorului preţul  comisionul conform chitanţelor de mai jos :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

            Art.4 Părţile sunt de acord să renunţe la obligaţiile răspunderii pentru vicii ascunse ale spaţiului vândut.

            Art.5 Cumpărătorul confirmă că la data prezentului contract spaţiul comercial cumpărat a fost primit în stare bună şi fără vicii ascunse, iar vânzătorul confirmă că a primit de la cumpărător contravaloarea spaţiului.

 

            IV. Alte clauze

            Art.6 Odată cu transmiterea proprietăţii se transmit şi obligaţiile fiscale faţă de stat, cumpărătorul asumându-şi întreaga răspundere cu privire la plata impozitelor, taxelor şi altor obligaţii fiscale.

            Taxele de evaluare, transcriere şi înregistrare cad în sarcina exclusivă a cumpărătorului.

            Plata chiriei lunare datorată de către S.C.______________________________________

va înceta începând cu data de __________________________________________

            Art.7 Forţa majoră apară de răspundere partea care o invoca în condiţiile legii.

            Art.8 Eventualele litigiiscute din executarea prezentului contract sunt de competenţa instanţei de drept comun.

            Art.9 Prezentul contract are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.

 

            Incheiat azi_______________în patru exemplare, din care două exemplare se predau cumpărătorului.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI                               CUMPARATOR,

 

            PRIMAR,

conf.dr.Constantin Simirad

 

 

            SECRETAR,

conf.dr.Lenuţa Milatinovici

 

 

DIRECTOR ECONOMICE,

       Ec.Georgeta Gâlcă

 

 

    DIRECTOR D.A.F.I.S.,

      ing.Mihai Giubernea

 

 

VIZAT PENTRU LEGALITATE,

      cons.jr.Liliana Scânteie

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                            ANEXA NR.III

                                                                                                                                                                                                la Hotărârea nr.192 din 26 octombrie 1998

 

 

TABEL NOMINAL

 

 

 

 

Nr.

crt.

Nr.de înregistrare

al cererii

Data depunerii

cererii

Societatea

Adresa

Locator

1.

110806

08.09.1998

S.C.”EXCLUSIV”S.R.L.

Grigore Ureche 3, bl.M.Maracine

S.C.IASI XXI S.C.A.

2.

110852

08.09.1998

S.C.”ACUM”S.R.L.

Bd.Socola nr.17

S.C.IASI XXI S.C.A.

3.

110907

08.09.1998

S.C.”PANGRAN”S.A.

Bd.Primăverii nr.1

S.C.IASI XXI S.C.A.

4.

110908

08.09.1998

S.C.”PANGRAN”S.A.

Piaţa Unirii nr.2

S.C.IASI XXI S.C.A.

5.

111187

11.09.1998

S.C.”CASA ITALIANA CARINA” S.R.L.

Piaţa Unirii nr.9

S.C.IASI XXI S.C.A.

6.

111518

18.09.1998

S.C.”ASIRA”S.R.L.

BD.Independenţei nr.11-13

S.C.IASI XXI S.C.A.

7.

111497

17.09.1998

S.C.”AGROCHIM MM” SRL

Bd.Primăverii nr.1

S.C.IASI XXI S.C.A.

8.

111846

23.09.1998

S.C. “HOLI NARU”S.R.L.

Str.Impăcării nr.2A,bl.907

S.C.IASI XXI S.C.A.

9.

111714

22.09.1998

S.C.”TELE M” S.R.L.

Str.Codrescu nr.6

S.C.IASI XXI S.C.A.

10.

111566

21.09.1998

S.C.”FRAROM”S.R.L.

Bd.Independenţei nr.11-13

S.C.IASI XXI S.C.A.

11.

111599

21.09.1998

S.C.”UNIC”S.R.L.

Piaţa Unirii

S.C.IASI XXI S.C.A.

12.

111935

24.09.1998

S.C.”SERVICE CODRESCU”S.R.L.

Str.Codrescu nr.6

S.C.IASI XXI S.C.A.

13.

111896

24.09.1998

S.C.”PRIMAVARA “S.R.L.

Bd.Primăverii nr.1

S.C.IASI XXI S.C.A.

14.

111967

24.09.1998

S.C.”TEHNOMEX” S.R.L.

Primăverii nr.1

S.C.IASI XXI S.C.A.

15.

112031

25.09.1998

S.C.”BING BANG “S.R.L.

Piaţa Unirii

S.C.IASI XXI S.C.A.

16.

112206

28.09.1998

S.C.”MOLDTEXIN” S.A.I.C.R.T.I

Bd.Primăverii nr.1

S.C.IASI XXI S.C.A.

17.

112243

28.09.1998

S.C.”CUPTORUL DE AUR “S.R.L.

Otilia Cazimir nr.10

S.C.IASI XXI S.C.A