Hotărârea nr. 19/1998

H O T Ă R Â R E privind unele măsuri pentru încurajarea liberei iniţiative în domeniul construirii de spaţii de producţie pe teritoriul municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

 

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru încurajarea liberei iniţiative în domeniul construirii

de spaţii de producţie pe teritoriul municipiului Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea încurajării iniţiativei private în domeniul producţiei;

            Având în vedere că municipiul Iaşi are posibilităţi de producţie, fapt ce ar duce implicit şi la absorbirea forţei de muncă disponibilă ca urmare a creşterii numărului de şomeri;

            Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă în principiu asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu societăţi comerciale cu obiect de activitate producţie de orice fel, în care sens Consiliului Local al Municipiului Iaşi va pune la dispoziţia producătorilor terenuri aflate în patrimoniul său, iar aceştia îşi vor construii pe aceste terenuri spaţii de producţie.

            Art.2 Pentru determinarea profitului cuvenit Consiliul Local al Municipiului Iaşi, după termenul de graţie, terenurile vor fi expertizate, şi expertiza va fi însuşită de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Se acordă un termen de garanţie de 20 de ani.

            Art.3 In vederea încurajării, amenajării de spaţii de producţie pe teritoriul municipiului Iaşi, Consiliul Local al Municipiului Iaşi acordă o scutire de plată a beneficiului ce i se cuvine Consiliului Local al Municipiului Iaşi pe o perioadă de 10 ani de la data încheierii contractului de asociere.

            Intreprinzătorul interesat va trebui prezinte un plan de afacere din care rezulte ce doreşte construiască, o declaraţie nu posedă teren în proprietate pe raza municipiului Iaşi, şi numărul de angajaţi necesari. Angajaţii vor proveni, obligatoriu din rândul şomerilor, cu domiciliul stabil în Iaşi.

            Suprafaţa de teren cu care Consiliul Local al Municipiului Iaşi va intra în asociere, va fi determinată în funcţie de câţi angajaţi (şomeri) va absorbi asociatul, după cum urmează:

- până la 10 angajaţi - câte 10 mp. de fiecare angajat;

- între 20 - 50 angajaţi câte 20 mp. pentru fiecare angajat;

-  peste 50 de angajaţi câte 40 mp. pentru fiecare angajat.

            Art.4 Terenurile vor fi identificate de către Serviciul amanajarea teritoriului, după care cu avizul S.A.U şi după fixarea profilului activităţii de producţie se va face publicitatea necesară în ziarele locale, centrale şi Internet, urmând ca în termen de o lună de la publicare să se depună ofertele . Dacă este un singur ofertant va fi declarat câştigător acesta. In cazul în care sunt mai mulţi ofertanţi, câştigător va fi declarat întreprinzătorul care va absorbi cea mai mare forţă de muncă.

            Pe aceste suprafeţe de teren pot fi amplasate pe lângă spaţiile de producţie şi magazine cu obligativitatea de a comercializa produse proprii în proporţie de cel puţin 60%.

            Art.5 După trecerea termenului de graţie de 10 ani, beneficiarul construcţiei va încheia un nou contract de asociere, pe un termen de încă 10 ani, cu plata corespunzătoare a cotei părţi din profitul cuvenit Consiliului Local al Municipiului Iaşi,  în schimbul terenului, cu reducere de 50% faţă de chiria practicată.

            Art.6 Nerespectarea de către beneficiari a prevederilor prezentei hotărâri, duce la rezilierea contractului de asociere şi obligativitatea plăţii pe perioada scutirii a profitului minim aprobat.

            Art.7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi de a pune în aplicare prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             S E C R E T A R,

            Emil Brumaru                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.19

din 16 martie 1998