Hotărârea nr. 183/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de scutire majorări pentru neplata la termen a taxei de viză autorizaţie eliberată conform DL 54/1990 pentru activitatea de transport persoane pentru anii 1997 şi 1998 depusă de domnul SMAU IOAN domiciliat în Iaşi str.Decebal nr.34 bl.D4 sc.B et.2 ap.10

MUNICIPIUL IASI                                                                                      

CONSILIUL LOCAL                                               

 

                                                                                                                                               

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  cererii de scutire majorări pentru neplata la termen a taxei de viză autorizaţie eliberată conform DL 54/1990 pentru activitatea de transport persoane pentru anii 1997 şi 1998, depusă de domnul SMAU IOAN domiciliat în Iaşi, str.Decebal nr.34,bl.D4,sc.B,et.2,ap.10

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi nr.39320/08.07.1998,  prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, referitor la scutirea majorării pentru neplata la termen a taxei de viză autorizaţie eliberată conform DL 54/1990 pentru activitatea de transport persoane depusă de domnul SMAU IOAN domiciliat în Iaşi, str.Decebal nr.34, bl.D4, sc.B, et.2, ap.10;

            Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1

1283/1998,

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată :

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se aprobă cererea de scutire majorări pentru neplata la termen a taxei de viză autorizaţie eliberată conform DL 54/1990 pentru activitatea de transport persoane pentru anii 1997 şi 1998, depusă de domnul SMAU IOAN domiciliat în Iaşi, str.Decebal nr.34,bl.D4,sc.B,et.2,ap.10.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

            Petru Focşa                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.183

din 26 octombrie 1998