Hotărârea nr. 181/1998

HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de muncitor în post de şofer în cadrul personalului muncitor şi de deservire a Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unui post de muncitor în post de şofer în cadrul personalului muncitor şi de deservire a Primăriei Municipiului Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul Biroului Personal - Salarizare;

            Având în vedere art.20 lit.d şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se transformă postul de muncitor de la poziţia nr.156 din statul de funcţii - personal muncitor şi de deservire în postul de şofer.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Personal - Salarizare pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.181

din 26 octombrie 1998