Hotărârea nr. 180/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţii "Prelungirea Bulevardului Dimitrie Cantemir - Iaşi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţii

Prelungirea Bulevardului Dimitrie Cantemir - Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.12/1993 modificată prin Legea nr.83/1994 şi a H.G.R.nr.592/1993;

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1997 privind finanţele publice;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Serviciul Investiţii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici elaborat de S.C.HABITAT PROIECT S.A. pentru obiectivul de investiţii “Prelungirea Bulevardului Dimitrie Cantemir - Iaşi”.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Tehnice şi Serviciului Investiţii.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Petru Focşa                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.180

din 26 octombrie 1998