Hotărârea nr. 178/1998

HOTĂRÂRE privind repartizarea către Direcţia Sanitară Iaşi - Dispensar Urban nr.40 a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din Iaşi str.Străpungere Silvestru nr.33 bl.T6 parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea către Direcţia Sanitară Iaşi - Dispensar Urban nr.40 a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din Iaşi, str.Străpungere Silvestru nr.33,bl.T6,parter

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea Direcţiei Sanitare Iaşi - Dispensarul Urban 40 înregistrat sub nr.110786/07.09.1998;

            Având în vedere procesele - verbale întocmite de comisia de repartizare spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă pentru organizaţii neguvernamentale, nonprofit şi partide politice;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie Direcţiei Sanitare - Dispensarul Urban 40 spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă din Iaşi, str.Străpungere Silvestru nr.33,bl.T6,parter.

            Art.3 Spaţiul de la art.1 va putea fi atribuit numai după evacuarea Ligii Sindicatelor “Unirea” Iaşi în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Iaşi, conform prevederilor H.C.L.nr.45/30.04.1998.

            Art.4 Chiria lunară va fi cea stabilită prin H.C.L.nr.16/1998.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.A.F.I.S.şi Direcţiei Sanitare Iaşi - Dispensarul Urban nr.40.

 

 

                                                                                   

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Petru Focşa                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.178

din 26 octombrie 1998