Hotărârea nr. 176/1998

HOTĂRÂRE privind normele de organizare şi efectuare autorizată a transportului de persoane cu tramvaie troleibuze autobuze şi maxi-taxi pe teritoriul municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind normele de organizare şi efectuare autorizată a transportului de persoane cu tramvaie, troleibuze, autobuze şi maxi-taxi pe teritoriul municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea reglementării unitare a activităţii de transport urban şi preurban de persoane din municipiul Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile O.G.nr.19/1997 privind transporturile, O.G.nr.44/1997 privind transporturile rutiere, Ordinul nr.597/1997 al Ministerului Transporturilor privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere, Decretul nr.328/1968 privind circulaţia pe drumurile publice, Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală şi H.C.L.nr.29/1998 privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Iaşi;

            In temeiul art.46 din O.G.nr.44/1997 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă “Normele de organizare şi efectuare a transportului de persoane prin curse regulate cu mijloace de transport în comun (tramvaie, autobuze, troleibuze şi maxi-taxi) pe teritoriul municipiului Iaşi, cuprinşi în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Operatorii de transport deţinători de autobuze, tramvaie, troleibuze şi maxi-taxi,  care au ca obiect de activitate numai pe baza de licenţă de transport, autorizaţie de execuţie pentru vehicul şi autorizaţie de execuţie pentru traseu, eliberate cu respectarea condiţiilor stabilite în “Caietul de sarcini” cuprins în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare în “Curierul de Iaşi”.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.176

din 28 septembrie 1998