Hotărârea nr. 172/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea eşalonării plăţii impozitului pe profit realizat de DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC (fosta R.A.Citadin) anii 1996 şi 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eşalonării plăţii impozitului pe profit realizat de DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC (fosta R.A.Citadin) anii 1996 şi 1997

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului de Finanţe privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi administrarea de Ministerul de Finanţe nr.1283/01.07.1998;

            Având în vedere raporturile de specialitate înaintate de DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC IASI;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 modificată şi completată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se acordă un termen de graţie de 6 luni de la data prezentei.

            Art.2 Se eşalonează plăţile impozitului pe profit neachitate în termen de către DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC (fosta R.A.Citadin) în tranşe lunare începând cu 01.04.1999.

            Art.3 Se scuteşte DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC la plata majorărilor de întârziere datorate neachitării în termen a impozitului pe profit.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată DIRECTIEI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC şi serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.172

din 28 septembrie 1998