Hotărârea nr. 171/1998

HOTĂRÂRE privind reeşalonarea plăţii taxei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 1800 mp. datorată pentru 1998 de către Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva pe stil vechi din Iaşi str.Sf.Lazăr nr.23

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind reeşalonarea plăţii taxei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 1800 mp. datorată pentru 1998 de către Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva pe stil vechi din Iaşi, str.Sf.Lazăr nr.23

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub numărul 37965/1998 prin care se solicită scutirea pe anii 1998 şi 1999 de plata taxei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 1800 mp. pe care se află amplasată Biserica “Sfânta Cuvioasa Parascheva pe stil vechi”;

            In temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Bisericii Sfânta Cuvioasa Paraschea pe stil vechi din Iaşi, str.Sf.Lazăr nr.23, reeşalonarea plăţii taxei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 1800 mp., datorată pentru anul 1998.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.171

din 28 septembrie 1998