Hotărârea nr. 170/1998

HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C."ROMANIAN BILLBOARD NETWORK" S.A. în vederea amenajării şi întreţinerii confecţiei metalice "CUB" situate în B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt pe esplanada din faţa BANCOREX

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.”ROMANIAN BILLBOARD NETWORK” S.A. în vederea amenajării şi întreţinerii confecţiei metalice “CUB” situate în B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, pe esplanada din faţa BANCOREX

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitarea S.C.ROMANIAN BILLBOARD NETWORK S.A., înregistrată sub nr.46737/1998, de a se încheia un contract de asociere cu Consiliul Local al Municipiului Iaşi în vederea amenajării şi întreţinerii cubului metalic situat pe esplanada din B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt;

            Avâne în vedere că proiectul de hotărâre a îndeplinit numărul de voturi necesar adoptării;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994, republicată, privind taxele şi impozitele locale;

            Având în vedere atribuţiile consiliilor locale statuate prin art.20 lit.g şi v din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

            În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Se aprobă colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu  S.C.ROMANIAN BILLBOARD NETWORK S.A. în vederea amenajării şi întreţinerii cubului metalic situat pe esplanada din B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, până la amenajarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a vestigiului arheologic Stefan cel Mare şi Sfânt.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi negocieze clauzele contractuale şi semneze contractul.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată pentru aducerea la îndeplinire serviciilor de urbanism şi încasarea taxelor şi chiriilor.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.170

din 28 septembrie 1998