Hotărârea nr. 17/1998

HOTĂRÂRE privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului (spaţiul de cantină) în suprafaţă de 740 mp. al Grupului Scolar Comercial "Virgil Madgearu" Iaşi situat în Iaşi str.Sf.Andrei nr.70

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului (spaţiul de cantină) în suprafaţă de 740 mp. al Grupului Scolar Comercial “Virgil Madgearu” Iaşi, situat în Iaşi, str.Sf.Andrei nr.70

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, ca unităţi publice de asistenţă socială, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea consiliilor locale;

            Având în vedere prevederile art.34 alin.3 din Legea bugetului de stat pe anul 1997;

            In temeiul dispoziţiilor art.20 lit.r şi art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.22/1997;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se trece în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi imobilul în suprafaţă de 740 mp., situat în Iaşi, str.Sf.Andrei nr.70, aparţinând Grupului Scolar Comercial “Virgil Madgearu” , imobil în care îşi desfăşoară activitatea Cantina de ajutor social a municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local, Inspectoratului Scolar al Judeţului Iaşi, Grupului Scolar Comercial “Virgil Madgeran”  şi Cantinei de Ajutor Social.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,

     Constantin Asandi                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.17

din 16 februarie 1998