Hotărârea nr. 169/1998

HOTĂRÂRE privind virarea din "Fondul de Rezervă" al Consiliului Local al Municipiului Iaşi a sumei de 10 milioane lei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind virarea din “Fondul de Rezervă” al Consiliului Local al Municipiului Iaşi

a sumei de 10 milioane lei

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului consilier Stefan Damian, membru al Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Hotărârii nr.143/17 august 1998 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă deschiderea de către Primăria Municipiului Iaşi a unui subcont, în care să fie virată suma de 10.000.000 lei, sumă necesară derulării programului privind îmbunătăţirea performanţelor în administraţia publică propus de “Fundaţia Pentru o Societate Deschisă”.

            Art.2 Se împuterniceşte domnul consilier Damian Stefan să folosească această sumă în scopul derulării programului prevăzut la art.1.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.169

din 28 septembrie 1998