Hotărârea nr. 168/1998

HOTĂRÂRE privind emiterea de dispoziţii de evacuare pe cale administrativă a terţelor persoane faţă de fostul titular al contractului de închiriere care ocupă fără titlu locuinţele aflate în proprietatea Statului Român şi administrate de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind emiterea de dispoziţii de evacuare pe cale administrativă a terţelor persoane faţă de fostul titular al contractului de închiriere, care ocupă fără titlu, locuinţele aflate în proprietatea Statului Român şi administrate de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea punerii în practică a repartiţiilor emise de către Comisia de repartizare a locuinţelor proprietatea statului;

            Având în vedere referatul nr.108157 din 24 iunie 1998 a Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere prevederile articolelor 21,26 şi 27 din Legea nr.114/1996 a locuinţei şi a articolelor 20 lit.g şi art.28 al.1 şi 2 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală - republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se evacuează pe cale administrativă persoanele care ocupă samavolnic sau fără titlu locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Imputerniceşte Primarul Municipiului Iaşi să emită dispoziţii de evacuare pe cale administrativă la cererea Direcţiei de Administrare a fondului Imobiliar de Stat.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării şi va fi adusă la îndeplinire de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat şi Direcţiei de Administrare a Domeniului Public.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.168

din 28 septembrie 1998