Hotărârea nr. 163/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii apartamentelor din blocul 250 DACIA din municipiul Iaşi în conformitate cu Ordonanţa Guvernamentală nr.19/1994

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii apartamentelor din blocul 250 DACIA din municipiul Iaşi în conformitate cu Ordonanţa Guvernamentală nr.19/1994

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat, cu nr.107809/16.06.1998, cu privire la aprobarea repartizării apartamentelor blocului 250 DACIA, conf.O.G.19/1994;

            Având în vedere:

- O.G.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe;

- Normele Metodologice nr.30501/1970 M.C.emise de M.F. şi M.L.P.A.T. pentru punerea în aplicare a O.G.19/1994 şi completarea corespunzătoare a normelor metodologice aprobate prin H.G.391/1993 ;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă repartizarea celor 141 apartamente ale blocului 250 DACIA, din municipiul Iaşi, în conformitate cu prevederile O.G.19/1994, în baza listei de prioritate nr.8.

            Art.2 Se aprobă încheierea contractelor preliminare de vânzare - cumpărare, celor ce vor obţine repartiţii la blocul 250 DACIA.

            Art.3 Se încredinţează Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat, întocmirea listei de prioritate nr.8 şi organizarea şedinţei publice de opţionare.

            Art.4 Se modifică Dispoziţia nr.730/1997, referitoare la componenţa comisiei sociale a Municipiului Iaşi, privind atribuirea apartamentelor la O.G.19/1994, datorită schimbărilor de personal din cadrul D.A.F.I.S., conf.H.C.L.nr.31/16.03.1998.

            Noua comisie va avea următoarea componenţă:

1. Ing.Radu Onofrei director Direcţia Tehnică    - Preşedinte

2. Corneliu Manolache D.A.F.I.S.                                - Secretar

3. Ing.Gabriel Dragan D.A.F.I.S.                                  - Membru

4. Ec.Ionel Calapod director Direcţia Muncă şi

Protecţie Socială                                                           - Membru

5. Ing.Mariana Chiriac inspector specialitate la

Direcţia Tehnică Consiliul Judeţean                                - Membru

6. Ing.Antimir Daşu Consilier Municipal                         - Membru

7. Doina Basescu D.A.F.I.S.                                        - Membru

            Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.163

din 28 septembrie 1998