Hotărârea nr. 16/1998

HOTĂRÂRE privind indexarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 100.580/16.01.1998 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere H.G.nr.85/1991, privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din fondul locativ de stat, precum şi la spaţiile comerciale, spaţiile administrative, sediu de organisme şi organizaţii;

            In baza H.G.nr.588/1990 cu privire la gospodărirea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1Tarifele lunare pe metru pătrat existente la 31 martie 1997 pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul de stat, aflate pe raza municipiului Iaşi, se vor indexa cu 2,29 începând cu data de 1 ianuarie 1998, ţinând cont şi de anexa 1. Indicele de 2,29 reprezintă corecţia pe 1998 faţă de 1997, luându-se în calcul indicele de actualizare la inflaţie.

            Chiriile pentru anul 1998, care în urma aplicării indexării conform H.C.L.nr.16 din 16 februarie 1998 vor avea o valoare mai mică decât cele din anexa nr.1, se vor corecta conform anexei.

            Art.2 Preţul de pornire a licitaţiilor pentru închirierea de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă este chiria minimă/mp.stabilită prin prezenta hotărâre.

            Art.3 Nu se vor indexa tarifele lunare pe metru pătrat existente la spaţiile comerciale adjudecate prin licitaţie după 1 octombrie 1997 şi care depăşesc sumele minime prevăzute în anexa nr.1. Tarifele pentru aceste spaţii se vor păstra la valoarea lor licitată până la 1.01.1999. In cazul în care sunt mai mici decât valorile din Anexa nr.1 ele vor fi aduse la acele valori.

            Art.4 Prelungirea contractelor expirate se va efectua condiţionat de respectarea obligaţiilor, conform clauzelor contractului expirat şi cu dovada achitării chiriei la zi.

            Art.5 In cazul folosirii spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă de către persoane fizice sau juridice fără forme legale, acestea vor plăti daune pentru folosinţă până la eliberarea lor pentru reintroducerea în circuitul civil.Sumele reprezentând daune, menţionate anterior, vor fi calculate conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.6 Grupele de încadrare ale activităţilor de bază desfăşurate în spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi zonarea amplasării lor pe teritoriul municipiului Iaşi, inclusiv comunele Dancu, Lunca Cetăţuii şi Tomeşti sunt precizate în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

            Art.7 Perioada de închiriere este de un an de zile, de la 1 ianuarie 1998 până la 31 decembrie 1998, cu posibilitatea prelungirii în baza legislaţiei în vigoare.

            Art.8 Tarifele lunare pe metru pătrat pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţe se pot modifica în cursul anului, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie, printr-o nouă hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iaşi sau în baza actelor normative în vigoare.

            Art.9 In luna ianuarie 1998 agenţii economici vor fi scutiţi de plata penalizărilor datorate pentru faptul că nu au achitat chiria indexată, în conformitate cu prezenta hotărâre.

            Art.10 Se împuterniceşte Comisia economică să aducă corecţiile necesare la anexa nr.2 în termen de trei zile.

            Art.11 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                                                                           

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR,

            Constantin Asandi                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.16

din 16   februarie  1998

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                        

                                                                                                            ANEXA 1

                                                                                    la Hotărârea nr.16 din 16 februarie 1998

 

 

 

Tabel cu tarifele propuse pe metru pătrat pe lună, în funcţie de zonă şi de grupa de activitate pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul imobiliar de stat (lei/metru pătrat/lună)

 

 

 

Grupa de activitate

Zona I

Zona II

Zona III

1.

20.200

16.700

6.800

2.

16.700

11.800

5.000

3.

12.200

8.200

4.100

4.

9.400

5.500

2.800

5.

3.500

2.100

1.400

6.

1.200

700

500

7.

400

400

400

 

Notă privind calcularea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă

 

- pentru calculul chiriei la suprafeţele dependinţelor se aplică un coeficient de 0,75 la tariful suprafeţei utile;

- pentru birouri situate în subsoluri şi mansarde de clădire se aplică un coeficient unic de corecţie de 0,85 la tarif;

- se corectează cu 0,6 chiriile pentru spaţii fără instalaţii sanitare sau electrice;

- corecţiile se aplică şi pentru calcularea sumelor minime în cazul disponibilizării spaţiilor pentru licitaţii;

- nu se aplică corecţii la dependinţele care au avut destinaţia iniţială din proiect de suprafaţa utilă;

- tarifele pentru terenuri amenajate se stabilesc la 0,4 din tariful corespunzător spaţiului util;

- tarifele pentru terenuri aferente neamenajate se stabilesc la 0,1 din tariful corespunzător spaţiului util.

 

Se consideră ca bază de calcul tariful pentru suprafaţa utilă folosită pentru profilul de activitate cu ponderea cea mai mare. Se consideră dependinţe : holuri, căi acces, scări, grupuri sanitare, magazii, balcoane, terase, logii, existente în documentaţia tehnică iniţială a imobilului.

                                                                                               

                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                            Constantin Asandi                                         

                                                                                   

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                            ANEXA NR.2           

                                                                                    la Hotărârea nr.2 din 16 februarie 1998

 

 

 

I. Lista pe grupe a profilelor de activitate în raport cu rolul şi importanţa lor, în spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul imobiliar de stat

 

 

 

GRUPA 1

 

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

 

1. unităţi de alimentaţie publică;

2. unităţi de prezentare modă şi design vestimentar (inclusiv confecţionare produse de serie mică, unicate);

3. unităţi comerciale cu desfacere în regim de consignaţie şi licitaţie obiecte de artă;

4. unităţi jocuri mecanice şi de noroc;

5. unităţi de prezentare şi desfacere bijuterii, metale rare, unicate şi de serie mică;

6. unităţi bancare;

7. birouri de notariat;

8. desfacere mărfuri nealimentare mai mult de 50% din import;

9. desfacere ţigări şi băuturi alcoolice;

10. agenţii loto-pronosport;

11. agenţii de schimb valutar;

12. agenţii imobiliare şi publicitate;

13. unităţi CEC;

14. unităţi cu profil desfacere en-gross;

15. case de amanet

16. birouri de avocatură.

 

GRUPA 2

 

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

 

1. agenţii de turism intern şi internaţional;

2. şcoli de şoferi;

3. agenţii ce desfăşoară activităţi de intermediere;

4. ateliere prelucrare metale preţioase, bijuterii;

5. unităţi înregistrări şi închirieri benzi audio, video;

 

 

 

 

GRUPA 3

 

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

 

1. desfacere mărfuri alimentare din import altele decât băuturi alcoolice şi ţigări;

2. unităţi alimentaţie publică categoria a II - a fără desfacere băuturi alcoolice;

3. desfacere produse nealimentare indigene;

4. unităţi închiriat obiecte;

5. unităţi foto;

6. sedii de firmă;

7. agenţii de voiaj;

8. garaje aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi;

9. ateliere de proiectare;

10. birouri de copiat acte şi dactilografiere;

 

 

GRUPA 4

 

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

 

1. unităţi depanare, întreţinere unităţi de calcul software;

2. unităţi producţie de serie şi design birotică, arhitectură şi amenajări interioare;

3. unităţi desfacere produse alimentare şi agroalimentare indigene;

4. unităţi de frizerie, coafură, manichiură şi cosmetică;

5. săli de cinematograf, vizionări video;

6. ateliere de producţie şi reparaţii: electronice, marochinărie, tâmplărie;

7. tapiţerie, mecanică fină, confecţionări flori artificiale, tricotaje, confecţii, artizanat metale rare;

8. unităţi de învăţământ particulare

9. agenţii de impresariat artistic;

 

 

GRUPA 5

 

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

 

1. centru de umplut sifoane;

2. farmacii;

3. unităţi de optică medicală, instrumente şi materiale ortopedice;

4. edituri şi mass - media

5. cabinete medicale, policlinici şi dispensare cu plată;

6. ateliere specializate în construcţii, instalaţii pentru întreţinere şi reparaţii;

7. spălătorii şi curăţătorii chimice;

8. ateliere de producţie la scară industrială;

9. asociaţii de creştere păsări, peşti şi animale mici;

10. centre zonale şi birouri pentru investiţii de stat şi regii autonome;

11. sedii şi săli de sport particulare.

 

 

GRUPA 6

 

1. cabinete medicale policlinici şi dispensare de stat;

2. unităţi desfacere produse agroalimentare proprii;

 

GRUPA 7

 

1. asociaţii şi cluburi sportive

2. case de cultură;

3. cluburi literare şi pentru tineret;

4. unităţi desfacere carte, ziare şi reviste;

5. şcoli generale, grădiniţe şi ateliere şcolare de stat;

6. instituţii de cercetare;

7. asociaţii cultural artistice;

8. expoziţii, ateliere de pictură şi sculptură afiliate U.A.P.;

9. sedii de partide, asociaţii politice şi apolitice care nu practică activităţi cu scop comercial sau lucrativ;

10. sedii de uniuni, asociaţii sau alte organizaţii sindicale;

11. asociaţii de proprietari;

12. cămine şi azile de copii sau de bătrâni;

13. muzee, biblioteci, săli de expoziţie artă plastică.

 

 

 

                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                         Constantin Asandi                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zonarea amplasării spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul imobiliar de stat în municipiul Iaşi şi în localităţile Dancu, Tomeşti şi Lunca Cetăţuii

 

ZONA I

 

Zona centrală a municipiului Iaşi, delimitată de arterele :

 

B-dul Independenţei, str.Rece, str.M.Eminescu, str.Sărăriei, str.Başotă, B-dul T.Vladimirescu, str.Primăverii, B-dul N.Iorga, Pod de Piatră, str.Silvestru, Străp.Silvestru, Str.O.Băncilă, str.Păcurari, str.Scoalei, str.Toma Cozma, str.Lascăr Catargi, str. General Berthelot, B-dul Independenţei.

 

 

ZONA II

 

Zona cuprinsă între zona I şi următoarele limite :

 

str.Sărăriei până la str.M.Costăchescu, B-dul Copou în aval, str.Aurora, str.Peneş Curcanul, str.Cazărmilor, şos.Păcurari până la intersecţia cu str.Popăuţi, str.Luca Arbore (inclusiv bl. 549 şi 520), şos.Naţională, str.Sarmisegetuza, str.Milcov, Pasaj Alexandru cel Bun, Cartier Mircea cel Bătrân, Cartierele Galata I şi II, Cartierele Nicolina I şi II, Nicolina - C.U.G. până la intersecţia cu B-dul Poitiers, str.Bucium, Calea Chişinăului, B-dul Metalurgiei, str.Grădinari, Piaţa Tătăraşi-Sud, str.V.Lupu, str.Dr.Savini, str.Stejar, str.P.Ispirescu, str.Eternitate, B-dul C.A.Rosetti, str.Albineţ.

 

 

ZONA III

 

 

Zona de la limita zonei a II a până la periferia municipiului Iaşi şi localităţile Dancu, Tomeşti şi Lunca Cetăţuii.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        

                        Constantin Asandi