Hotărârea nr. 155/1998

HOTĂRÂRE privind completarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Iaşi R.1997, secţiunea IV, art.22, art.23, art.24;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă modificarea componenţei comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi, după cum urmează:

1.a. In cadrul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului în locul domnului Nechita Gheorghe s-a ales domnul consilier Munteanu Vasile;

1.b. In cadrul Comisiei de amenajarea teritoriului şi disciplină în construcţii în locul domnului consilier Popescu Laurenţiu s-a ales domnul consilier Neculau Constantin;

1.c. In cadrul Comisiei pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi minorităţilor în locul domnului consilier Munteanu Vasile s-a ales domnul consilier Neculau Constantin.

1.d. In cadrul Comisiei pentru problemele tineretului, sport, turism şi agrement în locul domnului Nechita Gheorghe s-a ales domnul consilier Popescu Laurenţiu.

            Art.2 In urma completărilor făcute comisiile de specialitate au următoarea componenţă:

I.Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

1. Munteanu Vasile - preşedinte

2. Petcu Petru - secretar

3. Asandi Constantin

4. Toma Virgiliu

5. Edmond Roman

6. Vatră Romeo

7. Cârlan Dan

III Comisia de amenajarea teritoriului şi disciplină în construcţii

1. Crudu Aurel - preşedinte

2. Daşu Antimir - secretar

3. Kaiserman Pincu

4. Buruiană Liviu

5. Lungu Gheorghe

6. Neculau Constantin

7. Asandi Constantin

VIII. Comisia pentru problemele tineretului, sport, turism şi agrement

1. Focşa Petru - preşedinte

2. Vatră Romeo - secretar

3. Vârgă Robert

4. Munteanu Vasile

5. Olteanu Romeo

6. Popescu Laurenţiu

7. Ciobanu Romeo

 

IX. Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor

1. Damian Stefan - preşedinte

2. Vârgă Robert - secretar

3. Roman Edmond

4. Buruiană Liviu

5. Neculau Constantin

6. Crudu Aurel

7. Brezuleanu Dan

 

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.155

din 28 septembrie 1998