Hotărârea nr. 154/1998

HOTĂRÂRE privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.IULIUS SRL în vederea construirii unui ansamblu arhitectural situat în Iaşi str.A.Panu intersecţie cu str.Elena Doamna

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.IULIUS SRL în vederea construirii unui ansamblu arhitectural situat în Iaşi, str.A.Panu intersecţie cu str.Elena Doamna

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.1244/21.07.1998 prin care S.C.IULIUS SRL solicită asocierea cu Consiliul Local al Municipiului Iaşi, în vederea construirii unui ansamblu arhitectural şi multifuncţional;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor locale statuate porin art.20 şi art.84 din Legea nr.69/1991 şi art.12 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării9 construcţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.IULIUS SRL, în care sens, Consiliul Local al Municipiului Iaşi pune la dispoziţia societăţii comerciale, terenul situat în Iaşi, str.A.Panu intersecţie cu str.Elena Doamna, în suprafaţă de 5000 mp., conform planşei anexă, teren pe care societatea va construi un ansamblu arhitectural multifuncţional cu respectarea prevederilor din P.U.Z.

            S.C.Iulius SRL va finanţa construirea în cadrul Complexului arhitectural multifuncţional, Casa căsătoriilor care după construire va intra în proprietatea municipiului Iaşi.

            In contract se vor prevedea : suprafaţa construită, dotările şi amenajarea unui parcaj.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să negocieze şi să semneze contractul de asociere care va fi ratificat de Consiliul Local al Municipiului Iaşi. Contractul va fi încheiat în cel mult 30 de zile de la data adoptării hotărârii; iar execuţia Complexului arhitectural multifuncţional să înceapă în termen de 18 luni de la data ratificării contractului de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din str.A.Panu intersecţie cu str.Elena Doamna, în suprafaţă de 5000 mp.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.154

din 28 septembrie 1998