Hotărârea nr. 153/1998

HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi organizarea licitaţiei publice deschise fără preselecţie pentru proiectarea obiectivului de investiţii "Modernizare piaţă agroalimentară şi agrementare fluxuri circulaţie în zona Halei Centrale" Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi organizarea licitaţiei publice deschise fără preselecţie pentru proiectarea obiectivului de investiţiiModernizare piaţă agroalimentară şi agrementare fluxuri circulaţie în zona Halei CentraleMunicipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, prin care se solicită însuşirea studiului de prefezabilitate, organizarea licitaţiei publice deschise fără preselecţie şi aprobarea comisiei de licitaţie;

            Având în vedere :

Ordonanţa Guvernului nr.12/1993 republicată în anul 1995 privind achiziţiile publice;

Ordinul nr.784/34/N/1998 al Ministerului de Finanţe şi M.L.P.A.T. privind Normele metodologice privind conţinutul cadru de organizare a licitaţiilor - art.2.7. privind constituirea comisiei de licitaţie;

            Având în vedere prevederile art.20 din Legea nr.67/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte Studiul de Prefezabilitate al obiectivului de investiţii

Modernizare piaţă agroalimentară şi agrement fluxuri circulaţie în zona Halei Centrale - Iaşi

            Art.2 Finanţarea obiectivului prevăzut de art.1 se face din venituri autofinanţate conform anexei 8.1.1. cont 50047141580”Pieţe”.

            Art.3 Se aprobă organizarea licitaţiei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare piaţă agroalimentară şi agrementare fluxuri circulaţie în zona Halei Centrale - Iaşi”.

            Art.4 Se aprobă comisia de licitaţie în vederea adjudecării proiectării obiectivului de investiţiiModernizare piaţă agroalimentară şi agrementare fluxuri circulaţie în zona Halei Centrale Iaşiconform anexei nr.1.

            Art.5 Secretariatul comisiei se va asigura de Serviciul de investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica la Serviciul investiţii al Direcţiei Tehnice şi celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire. .

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

Nr.153

din 28 septembrie 1998

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                ANEXA NR.1

                                                                        la Hotărârea nr.153 din 28 septembrie 1998

 

 

 

            Lista membrilor comisiei privind licitarea proiectării lucrării “Modernizarea piaţă agroalimentară şi agrementare fluxuri circulaţie în zona Hala Centrală - Municipiul Iaşi”

 

PRESEDINTE : Conf.dr.Constantin Simirad                 - primar

MEMBRI :              reprezentant MLPAT

                               ec.Vasile Dumitriu                          - viceprimar

                               ec.Georgeta Gâlcă                                     - director economic

                               ing.Radu Onofrei                                       - director tehnic

                               ec.Maria Ailoaiei                           - director

                               ing.Antimir Daşu                                        - consilier

                               arh.George Carapanu                                - consilier

                               ing.Aurel Crudu                                         - consilier

                               ing.Adriana Bulbaşa                                   - şef serv.inv.

                               arh.Ionel Oancea                                       - arh.şef

 

Secretariatul se va asigura de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi