Hotărârea nr. 152/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise cu preselecţie pentru expertizarea sediului Primăriei Municipiului Iaşi din b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.45

MUNCIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise cu preselecţie pentru expertizarea sediului Primăriei Municipiului Iaşi din b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.45

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.20/1994, republicată în 1998;

            În conformitate cu Legea nr.10/1995, art.25 - privind calitatea în construcţii;

            În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschise cu preselecţie pentru expertizarea sediului Primăriei Municipiului Iaşi din b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.45.

            Art.2 Se aprobă comisia pentru adjudecarea licitaţiei expertizei sediului Primăriei Municipiului Iaşi conform anexei nr.1.

            Art.3. Finanţarea se va face din venituri autofinanţate conform Anexei 8.1.5. cont 5004024541580 “Prestări servicii”.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR,

            Aurel Crudu                                             Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.152

din 28 septembrie 1998

 

 

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                            ANEXA NR.1

                                                                                    la  Hotărârea nr.152/28 septembrie 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu membrii comsiei de adjudecarea licitaţiei pentru expertizarea sediului

Primăriei Municipiului Iaşi

 

                                                                  

 

 

 

 

1.    Conf.dr.Constantin Simirad - Primarul Muncipiului Iaşi         - preşedinte

2.    Cons.jr.Lenuţa Milatinovici   -Secretarul Municipiului Iaşi - membru

3.    Ing.Radu Onofrei                             - Director Direcţia Tehnică        - membru

4.    Ec.Georgeta Gîlcă                            - Director Direcţia Tehnică        - membru

5.    Pincu Kaiserman                              - Consilier Municipal                 - membru

6.    George Carapanu                            - Consilier Municipal                 - membru

7.    Arh.Ionel Oancea                            - Arhitect Şef                            - membru

8.    Ing.Adriana Bulbaşa             - Şef Serviciu Investiţii  - membru

9.    reprezentantul Finaţelor Publice Locale

            Secretariatul va fi asigurat de Serviciul Investiţii.