Hotărârea nr. 151/1998

HOTĂRÂRE privind scutirea R.A.TERMOFICARE IASI la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.092.103.236 lei pentru neplata în termen la bugetul local al vărsămintelor din profitul net al regiei pentru anul 1996

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea R.A.TERMOFICARE IASI la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.092.103.236 lei pentru neplata în termen la bugetul local al vărsămintelor din profitul net al regiei pentru anul 1996

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.44415/18.08.1998 adresată de R.A.TERMOFICARE IASI, prin care se solicită aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.092.103.236 lei pentru neplata în termen la bugetul local a vărsămintelor din profitul net al regiei pe anul 1996;

            Având în vedere art.65 din Legea nr.27/1994, privind impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.82 alin.3 din Ordonanţa Guvernului nr.53/1997 şi nomele de aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor nr.1283/1998, privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare administrate de Ministerul Finanţelor;

            In temeiul art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă cererea R.A.TERMOFICARE IASI privind scutirea de plată a majorărilor de întârziere în valoare de 1.092.103.236 lei pentru neachitarea în termen la bugetul local a vărsămintelor din profitul net al regiei pentru anul 1996.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

                                                           

 

 

 

 

 

Nr.151

din 28 septembrie 1998