Hotărârea nr. 15/1998

HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al R.A.T.C.Iaşi a domnului Lazăr Gheorghe cu domnul Sofronie Lucian

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei  Consiliului de administraţie al R.A.T.C.Iaşi a domnului Lazăr Gheorghe cu domnul Sofronie Lucian

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlul Financiar de Stat a Judeţului Iaşi nr.2837/1998, prin care se propune înlocuirea în Consiliul de administraţie R.A.T.C.Iaşi a domnului Lazăr Gheorghe - director general adjunct al D.G.F.P.C.F.S.Iaşi cu domnul Sofronie Lucian - director Direcţia Trezoreria Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

            In temeiul prevederilor art.20 lit.i şi 28 din Legea nr.69/1991, republicată şi modificată prin O.G.nr.22/1997;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Aprobă modificarea componenţei Consiliului de administraţie al R.A.T.C.Iaşi, după cum urmează:

            Se înlocuieşte domnul Lazăr Gheorghe - director general adjunct al D.G.F.P.C.F.S.Iaşi cu domnul Sofronie Lucian - director Direcţia Trezoreria Iaşi.

            Art.2 Modificarea componenţei Consiliului de administraţie al R.A.T.C.Iaşi, va avea loc cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             S E C R E T A R,

       Constantin Asandi                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.15

din 16 februarie 1998