Hotărârea nr. 149/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Amenajare nod rutier - Podul de piatră - DN 28 km 72 + 900" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “Amenajare nod rutier - Podul de piatră - DN 28 km 72 + 900”, municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr.72/1997;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivuluiAmenajare nod rutier Podul de piatră DN 28 km 72 + 900” municipiul Iaşi, cuprinşi în anexa la prezenta hotărâre.

            Art.2 Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se va face din Fondul Special al Drumurilor Publice - Legea nr.118/1996 conform programului aprobat de Ministerul Transporturilor.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, cu excepţia anexei, prin grija secretariatului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.149

din 28 septembrie 1998