Hotărârea nr. 147/1998

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către Fundaţia ?Petre Comărnescu? a unui teren în suprafaţă de 1900 mp. situat în str.Codrescu nr.6 - în vederea amenajării unui studio de televiziune

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă către Fundaţia “Petre Comărnescu” a unui teren în suprafaţă de 1900 mp., situat în str.Codrescu nr.6 - în vederea amenajării unui studio de televiziune

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.35299/26.06.1998, prin care Fundaţia “Petre Comărnescu” solicită concesionarea unui teren situat în Iaşi - str.Codrescu nr.6, în vederea amenajării studioului de televiziune;

            Avându-se în vedere referatul tehnic de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere că terenul solicitat se află în litigiu cu S.C.TAXICOM S.A. - dosar nr.15068/1997;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 şi art.12 lit. a din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se respinge cererea FundaţieiPetre Comărnescu” de concesionare directă a terenului în suprafaţă de 1900 mp. - situat în Iaşi, str.Codrescu nr.6.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Fundaţiei “Petre Comărnescu”.

 

 

                                                                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.147

din 28 septembrie 1998