Hotărârea nr. 146/1998

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe perioada duratei construcţiei Parohiei Sfânta Tereza a Pruncului Isus a terenului în suprafaţă de 100 mp. situat în cimitirul "BUNA VESTIRE" Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe perioada duratei construcţiei, Parohiei Sfânta Tereza a Pruncului Isus, a terenului în suprafaţă de 100 mp. situat în cimitirul “BUNA VESTIRE” Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de administrare a Domeniului Public şi Privat, al cărui domeniu de activitate cuprinde şi cimitirele aflate pe raza municipiului Iaşi;

            In baza adresei înaintate de parohul Parohiei Sfânta Tereza a Pruncului Isus prin care se arată că în cimitirul “BUNA VESTIRE” din Iaşi se impune amplasarea unei construcţii cu destinaţie casă mortuară pentru enoriaşii catolici din zonă;

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statutare prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 şi art.86 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe perioada duratei construcţiei, Parohiei Sfânta Tereza a Pruncului Isus, a terenului în suprafaţă de 100 mp. situat în cimitirul “BUNA VESTIRE”, lângă parcela catolică, pentru construirea unei clădiri având destinaţia de depozit mortuar.

            Construcţia va fi începută, cel mai târziu, într-un an şi finalizată, cel mult, în cinci ani.

            Art.2 Primarul şi serviciul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prevăzute în prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.146

din 28 septembrie 1998