Hotărârea nr. 145/1998

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 7163 mp. situat în str.Dumbrava Roşie nr.1-3 către Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, a terenului în suprafaţă de 7163 mp. situat în str.Dumbrava Roşie nr.1-3, către Universitatea “Al.I.Cuza”Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Avându-se în vedere cererea nr.37971/30.06.1998, prin care UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA” Iaşi solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren de 7163 mp., situat în str.Dumbrava Roşie nr.1-3, în vederea promovării investiţiei privind execuţia unei săli de sport şi bazin de înot acoperit;

            Avându-se în vedere referatul tehnic de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru funciar;

            Avându-se în vedere atribuţiile Consiliilor locale statuate prin art.20 din Legea nr.69/1991, coroborat cu dispoziţiile art.85 din lege;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită, terenul în suprafaţă de 7163 mp. - situat în Iaşi, str.Dumbrava Roşie nr.1-3, în vederea construirii unui complex sportiv, pe durata construcţiei.

            Art.2 Execuţia lucrărilor va începe în cel mult 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri - în caz contrar hotărârea îşi pierde valabilitatea.

            Art.3 Atribuirea terenului în folosinţă se va face pe bază de protocol de predare- primire, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.145

din 28 septembrie 1998