Hotărârea nr. 144/1998

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă a unui teren în suprafaţă de 568 mp. teren situat în Iaşi str.Smârdan nr.59 către S.C.GRUP INSTALATII SRL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă a unui teren în suprafaţă de 568 mp. teren situat în Iaşi, str.Smârdan nr.59, către S.C.GRUP INSTALATII SRL

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa prin care S.C.GRUP INSTALATII SRL solicită concesionarea directă a unei suprafeţe de 568 mp., teren situat în Iaşi, str.Smârdan nr.59;

            Având în vedere că potrivit Legii nr.50/1991 cu modificările ulterioare, societăţilor comerciale li se pot concesiona terenuri numai prin licitaţie publică, propunem atribuirea în folosinţă a terenului aferent construcţiei;

            Având în vedere referatul tehnic de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar, precum şi avizul Comisiei de urbanism din data de 03.03.1998;

            Având în vedere atribuţiile consiliilor locale statuate prin art.20 şi art.84 din Legea nr.69/1991 şi art.12 din Legea nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă către S.C.GRUP INSTALATII SRL, a unei suprafeţe de teren de 568 mp., situat în Iaşi, str.Smârdan nr.59.

            Art.2 Taxa de folosinţă va fi stabilită conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.209/12.12.1997 şi nr.3 din 26.01.1998.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.144

din 28 septembrie 1998