Hotărârea nr. 143/1998

HOTĂRÂRE privind promovarea prin "Fundaţia Pentru o Societate Deschisă - România" a programului referitor la îmbunătăţirea performanţelor în administraţia publică

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind  promovarea prin “Fundaţia Pentru o Societate Deschisă - România” a programului referitor la îmbunătăţirea performanţelor în administraţia publică

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnilor consilieri av.Stefan Damian, ing.Edmond Roman, ing.Liviu Buruiană şi ing.Robert Vârgă, membri ai Comisiei juridice a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.54 din “Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi”R - 1997;

            In temeiul art.28 al.5 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

Hotărăşte:

 

            Art.1 Se aprobă parteneriatul Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru  promovarea programului privind îmbunătăţirea performanţelor în administraţia publică propus de “Fundaţia Pentru o Societate Deschisă - România”.

            Art.2 Se numeşte şef de program domnul consilier av.Damian Stefan.

            Art.3 Se aprobă componenţa comisiei pentru elaborarea programului în persoana domnilor :

1. cons.av.Damian Stefan

2. cons.ing.Roman Edmond

3. cons.ing.Buruiană Liviu

4. cons.ing.Vârgă Robert

5. cons.ing.Toma Virgiliu

6. cons.ing.Asandi Constantin

7. cons.ec.Petcu Petru

8. cons.Brezuleanu Dan

9. cons.ing.Neculau Constantin

10. cons.Brumaru Emil

            Art.4 Se aprobă alocarea sumei de 10 milioane lei din Fonduri de rezervă al bugetului local al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru participarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi la finanţarea programului.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de comisia pentru elaborarea programului şi serviciile de specialitate ale Primăriei.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            SECRETAR,

                        Antimir Daşu                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.143

din 17 august 1998