Hotărârea nr. 142/1998

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 30 milioane lei din fondul de rezervă al bugetului local al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru finanţarea unor acţiuni iniţiate de Consiliul Local şi pentru dotări ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea instrucţiunilor de desfăşurare a “Concursului de design ambiental pentru punerea în evidenţă a valorii artistice a Sălii de festivităţi a Primăriei Municipiului Iaşi” şi a concursului privind realizarea “Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşi”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Avănd în vedere propunerile Serviciului Arhitectură Urbanism al Primăriei Iaşi, ale Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi ale iniţiatorului concursurilor menţionate, cons.ing.Liviu Buruiană;

            Avănd în vedere Hotărârea nr.143 din 2 decembrie 1996 (privind organizarea unui concurs de desig ambiental pentru punerea în evidenţă a sălii de festivităţi a Primăriei Municipiului Iaşi) şi Hotărârea nr.107/28.10.1996 (privind înfiinţarea Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşi);

            Având în vedere art.54 din “Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi”;

            In temeiul art.28 al.5 din Legea nr.69/1991, republicată în anul 1997, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 AprobăInstrucţiunile privind desfăşurarea concursului de design ambiental pentru punerea în evidenţă a valorii artisitice a Sălii de festivităţi a Primăriei Municipiului Iaşi”, cuprinse în Anexa nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 AprobăInstrucţiunile privind desfăşurarea concursului privind realizarea Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşicuprinse în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se face de către Serviciul de Arhitectură Urbanism al Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.4 Cheltuielile impuse de întocmirea dosarului cu documentaţia pentru concursul de design ambiental şi de tipărirea”Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşivor fi suportate din bugetul local, capitolulFonduri de rezervă”.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     SECRETAR, 

            Antimir Daşu                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.142

din 17 august 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                ANEXA NR.1

                                                                                    la Hotărârea nr.142 din 17 august 1998

 

INTRUCTIUNI

PRIVIND DESFASURAREA CONCURSULUI DE DESIGN AMBIENTAL PENTRU PUNEREA IN EVIDENTA A VALORII ARTISTICE A SALII DE FESTIVITATI A PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI

 

            1.INTRODUCERE

            1.1. Avănd în vedere noile necesităţi ale unei Primării moderne cu tradiţii în cultura romănească şi dat fiind impactul şi importanţa deosebită a ambientului în întălnirile protocolare sau obişnuite, Consiliul Local Municipal Iaşi a hotărât organizarea unui concurs pentru amenajarea sălii de festivităţi a Primăriei Municipiului Iaşi.

            Ambianţa interioară, funcţie de talentul celui care o realizează, poate căpăta calităţi variate: sobrietate, meditaţie, dinamicitate, de facilitare a comunicării, a dialogului etc.

            Modelarea spaţială va urmări punerea în evidenţă a valorii artistice şi istorice a sălii căt şi a unei funcţionalităţi moderne care să răspundă în principal la două situaţii distincte:

- şedinţe (obişnuite sau festive),

- întâlniri cu participare largă (cocktailuri etc.)

            Participanţii la concurs trebuie să trateze întreg ansamblul:sală, pereţi, plafon, ferestre, uşi, mobilier, draperii, perdele, galerii, covoare, candelabrul, sistem de iluminat local, sistem de amplificare sonoră (staţie, microfoane, difuzoare) şi alte elemente de decor.

 

            2. PROCEDURA DE CONCURS

            2.1.Organizator : Primăria Municipiului Iaşi

Concursul se va organiza cu sprijinul Uniunii Arhitecţilor.

            2.2. Concursul este deschis participării artiştilor plastici, arhitecţilor, designe - rilor, scenografilor, care pot fi organizaţi în colective de creaţie sau pot participa individual. Nu pot participa la concurs membrii juriului.

            2.3. Comisia de jurizare are următoarea alcătuire:

1. conf.dr.Constantin Simirad

2. arh.conf.univ.Virgil Onofrei

3. prof.univ.istoric Alexandru Zup

4. cons.arh.George Carapanu

5. arh.Ionel Oancea

6. cons.ing.Liviu Buruiană

7. arh.Constantin Tundrea

            2.4. Preşedintele comisiei de jurizare şi secretarul comisiei vor fi stabiliţi la prima şedinţă de comisie.

            2.4.1. Juriul va studia proiectele şi va alege, prin vot, proiectele care întrunesc exigenţele de redactare, reprezentare şi care presupun folosirea unor tehnici constructive şi materialele de construire în concordanţă cu posibilităţile beneficiarului, Primăria Municipiului Iaşi.

            2.4.2 Juriul poate delibera în prezenţa simplă a membrilor, inclusiv preşedintele.

            2.5. Deliberarea juriului

Juriul studiază proiectele şi alege, prin vot, proiectele care întrunesc exigenţele unei astfel de teme. Urmează ierarhizarea proiectelor selectate şi fixarea câştigătorilor .

            2.5.1. Alegerea proiectelor se face cu majoritate simplă de voturi. In cazul egalităţii voturilor, votul preşedintelui este hotărâtor.

            2.5.1.1.In funcţie de calitatea şi numărul proiectelor admise în concurs, juriul este autorizat să redistribuie, dacă este cazul, cuantumul premiilor. Juriul va motiva în scris, prin proces verbal, acordarea premiilor.

            2.5.1.2.Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot fi atacate în justiţie.

            2.6. Se acordă următoarele premii :

Premiul I                                   2.500.000 lei

Premiul II                                 1.300.000 lei

Premiul III                                1.000.000 lei

Total :                           4.800.000 lei

            2.6.1. Beneficiarul, Primăria Municipiului Iaşi, va stabili firma sau proiectantul individual care va realiza proiectul de execuţie, prin licitaţie publică.

            Proiectul desemnat căştigător (premiat cu premiul I) poate fi îmbunătăţit de autor prin preluarea (cu acordul autorilor) a unor .idei din alte proiecte prezentate la concurs.

            2.7. Dosarul cu documentaţia pentru concurs poate fi ridicată de la Primăria Municipiului, B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt nr.11, telefon 143030/104. Dosarul  va fi întocmit prin grija Serviciului Arhitectură şi Urbanism din Primăria Municipiului Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine la aceeaşi adresă şi telefon.

            2.7.1. Dosarul cu documentaţie pentru concurs conţine următoarele :

            2.7.1.1. Tema program

            2.7.1.2. Releveul sălii de festivităţi

            2.7.1.3. Fotografii vechi ale sălii de festivităţi

            2.7.1.4. Alte documente procurate de la Arhiva Naţională

            2.8. Condiţii de participare la concurs

            2.8.1. Poate participa la concurs orice persoană înscrisă în timp util şi care respectă condiţiile cerute prin tema program.

            2.8.2. Documentaţia cerută pentru concurs :

            Se vor prezenta maxim două variante pentru amenajarea sălii de festivităţi a Primăriei Municipiului Iaşi, pe hărtie de desen format A 2.

            Se vor prezenta planul sălii, desfăşurarea pereţilor, plan plafon, plan pardoseală, perspective, axonometrii, fotomontaje etc.

            Tehnica de prezentare va fi la alegerea concurentului

            2.9. Concursul se face cu păstrarea anonimatului, în următoarele condiţii : toate planşele format A2, vor avea înscris pe spate, în mijloc şi jos, la 10 mm de marginea inferioară, un motto. Acelaşi motto va fi înscris pe un plic închis, netransparent în care se vor afla: adresa exactă, numele şi telefonul concurentului.

            2.9.1. Mottoul se va înscrie într-un dreptunghi orizontal de 80 x 20 mm.             Dreptunghiul va fi acoperit cu hîrtie albă, netransparentă, de acelaşi format, atât pe plic, cât şi pe planşele prezentate pentru concurs.

            2.9.2. Plicurile vor fi deschise după ce juriul a stabilit proiectele câştigătoare.

            3. Calendarul concursului

            3.1. Intocmirea dosarului cu documentaţia pentru concurs : 30 zile de la data aprobării în Consiliul Local a prezentei hotărâri;

            3.2. Anunţarea concursului : 10 zile de la data întocmirii dosarului de concurs;

            3.3. Inscrierea la concurs - Termen 15 zile de la publicarea concursului în presa locală;

            3.4. Predarea proiectelor - 4 luni de la expirarea termenului de înscriere la concurs;

            3.5. Jurizarea şi anunţarea câştigătorilor - 15 zile de la expirarea termenului de predare a proiectelor;

            3.6. Comandarea execuţiei proiectului : 15 zile de la anunţarea câştigătorului concursului.

            4. Criteriile de jurizare.

            4.1. Respectarea arhitecturii de ansamblu a clădirii, dar şi necesităţile actuale ale unei săli de festivităţi.

            4.2. Echilibrul şi calitatea compoziţiei

            4.3. Calitatea expresiei grafice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                            ANEXA NR.2

                                                                                    la Hotărârea nr.142 din 17 august 1998

 

 

INSTRUCTIUNI

PRIVIND DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU REALIZAREA CARTII DE MERIT CIVIC A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

 

 

INTRODUCERE

 

            Scopul instituirii Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, este ca, prin înscrierea persoanelor fizice sau juridice în Cartea de Merit Civic, să se stimuleze moral cei care, cu aport creator, sponzorizări sau prin alte acţiuni sprijină punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi sau a unor acţiuni iniţiate de Consiliul Local.

 

PROCEDURA DE CONCURS

 

            1. Organizator : Primăria Municipiului Iaşi

            2. Pentru ca acest concurs, de dificultate medie, să aibă rezultatele scontate de beneficiar, propunem ca la concurs să poată participa numai studenţii ieşeni de la Facultatea de Construcţii şi Arhitectură - Secţia Arhitectură, Academia de Arte sau alte facultăţi de profil din învăţământul particular acreditat.

            3. Comisia de jurizare are următoarea alcătuire:

            - ec.Vasile Dumitriu                              - Viceprimarul Municipiului Iaşi

            - arh.George Carpanu                           - Consilier Municipal

            - cons.ing.Liviu Buruiană                       - Consilier Municipal

            - Val Condurache                                 - Consilier Municipal

            - Grafician Dan Micu

            - Grafician Dragoş Pătraşcu

            - arh.Dana Slincu

            Preşedintele comisiei şi secretarul comisiei vor fi stabiliţi la prima şedinţă de comisie.

            4. Se acordă următoarele premii

- Premiul I                                - 1.500.000 lei

- Premiul II                               -   800.000

- Premiul III                              -   500.000 lei

Total:                                        - 2.800.000 lei

            Cuatumul premiilor poate fi redistribuit de juriu, funcţie de calitatea proiectelor prezentate.

            Beneficiarul Primăria Municipiului Iaşi va stabili, prin licitaţie publică, firma care va realiza tipărirea Cărţii de Merit Civic.

            5. Condiţii tehnice de predare:

            a) Se cere realizarea unei machete la scara 1/1, atât a coperţii cât şi a filei model.

            b) coperta “Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local a Municipiului Iaşi” nu va depăşi dimensiunile unui format A3 (297 x 420 mm) cu proporţiile lăţime - lungime stabilite de concurent, şi va fi realizată şi inscripţionată în tehnici adecvate

în aşa fel încât să sugereze pielea naturală, material din care va fi executată în final.

            c) Pe o filă a Cărţii de Merit Civic va figura un singur nume.

Filele Cărţii de Merit Civic, cu datele specificate în Regulamentul cuprins în Hotărârea Consiliului Local nr.107/28.10.1996 vor fi concepute astfel încât la detaşarea unei file să rămână sau o altă filă, sau un cotor “martor”, care să conţină datele de pe fila detaşată. Filele vor fi numerotate.

            d) Se va prezenta şi aspectul coperţilor interioare.

            6. Calendarul concursului

            a) Anunţarea concursului: 10 zile de la data întocmirii dosarului de concurs;

            b) Inscrieri - Termen de 15 zile de la publicarea concursului în presa locală;

            c) Predarea proiectelor la S.A.U.- 2 luni de la expirarea termenului de înscriere la concurs;

            d) Jurizarea şi anunţarea câştigătorilor : 15 zile de la expirarea termenului de predare a proiectelor;

            c) Comandarea execuţiei Cărţii de Merit civic : 15 zile de la anunţarea câştigătorului concursului;