Hotărârea nr. 140/1998

HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul de stat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul de stat

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.85/1991 privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, Hotărârea Guvernului 1228/1990 - cap.III - privind închirierea spaţiilor pe bază de licitaţie, precum şi Hotărârea guvernului nr.140/1991;

            Având în vedere Hotărârea nr.16/16.02.1998 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi privind stabilirea tarifelor de bază - lunare la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă;

            Având în vedere referatul nr.107.518 din 08.06.1998 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se constituie comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei în vederea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă de către persoane fizice sau juridice.

            Comisia va lucra pe o perioadă de 3 luni.

            Art.2 Comisia va avea următoarea componenţă :

1. prof.dr.Stefan Ungureanu                                                      - preşedinte

2. ing.Mihai Giubernea                                                              - vicepreşedinte

3. ec.Marcel Negoescu                                                            - membru

4. cons.jr.Rodica Loghin                                                            - membru

5. arh.Oancea Ionel                                                                   - membru

6. ing.Iogen Gânju                                                                    - membru

7. cons.Damian Stefan                                                              - membru

8. cons.Munteanu Vasile                                                           - membru

9. cons.Daşu Antimir                                                                - membru

            Art.3 Profilul de activitate ce se va desfăşura în fiecare spaţiu va fi stabilit de comisia de licitaţie cu respectarea Planului Urbanistic General.

            Art.4 Desfăşurarea licitaţiei va fi consemnată într-un proces - verbal în prezenţa membrilor comisiei semnat de aceştia şi de persoanele fizice sau juridice câştigătoare a licitaţiei.

            Art.5 Contestaţiile privind condiţiile de participare vor fi rezolvate cu 24 de ore înainte de data desfăşurării licitaţiei.

            Art.6 Contestaţiile privind desfăşurarea licitaţiei vor fi rezolvate şi comunicate în scris în termen de 10 zile de la data înregistrării.

            Art.7 Regulamentul de desfăşurare a unei licitaţii publice este cel din anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre, anexa nr.2 - cadru contract de închiriere a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, anexa 3 - cerere tip de înscriere la licitaţie, anexa 4 - anunţ tip pentru cotidienele locale şi centrale.

            Art.8 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L.nr.76 din 1997 privind scoaterea la licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi numirea Comisiei pentru desfăşurarea licitaţiilor.

            Art.9 Prezenta hotărâre va fi comunicată la D.A.F.I.S. şi celor interesaţi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Antimir Daşu                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.140

din 17 august 1998