Hotărârea nr. 14/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea transferării dreptului şi obligaţiilor ce revin din contractul de asociere cu S.C.EXCLUSIV COMP S.R.L. - către S.C."EXCLUSIV MEDIA" S.R.L. - Bucureşti

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferării dreptului şi obligaţiilor ce revin din contractul de asociere cu S.C.EXCLUSIV COMP S.R.L. - către

S.C.”EXCLUSIV MEDIA”S.R.L. - Bucureşti

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea S.C.EXCLUSIV COMP S.R.L.Iaşi înregistrată sub nr.71278/23.XI.1997, prin care solicită a se aproba transferul către S.C.EXCLUSIV MEDIA S.R.L.Bucureşti a drepturilor şi obligaţiilor ce reveneau societăţii S.C.EXCLUSIV COMP SRL -Iaşi, prin contractul de asociere nr.26285/26.05.1997 încheiat între aceasta şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.28 şi 78 din Legea nr.66/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin O.G.nr.22/1997;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă transferarea către S.C.EXCLUSIV MEDIA SRL Bucureşti a drepturilor şi obligaţiilor ce reveneau S.C.EXCLUSIV COMP SRL Iaşi prin contractul de asociere nr.26285/26.05.1997 încheiat între acesta şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Art.2 S.C.EXCLUSIV MEDIA SRL - Bucureşti devine noul partener de asociere al Consiliului Local, modificare ce va fi consemnată printr-un act adiţional la contractul de asociere nr.26285/26.05.1997.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi va renegocia contractul de asociere cu S.C.EXLUCISV MEDIA S.R.L.Bucureşti.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.14

din 26 ianuarie 1998