Hotărârea nr. 139/1998

HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei ce va propune repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţiile neguvernamentale nonprofit şi partidele politice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei ce va propune repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţiile neguvernamentale, nonprofit şi partidele politice

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.109989/31.07.1998 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere solicitările organizaţiilor neguvernamentale, nonprofit şi partidelor politice;

            In conformitate cu art.84, alin.1 şi art.86 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă constituirea comisiei ce va propune repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţiile neguvernamentale, nonprofit şi partidele politice în următoarea componenţă:

1. conf.dr.Constantin Simirad                                        - preşedinte

2. prof.univ.dr.ing.Stefan Ungureanu                               - vicepreşedinte

3. cons.jr.Lenuţa Milatinovici                                        - membru

4. cons.Kaiserman Pincu                                               - membru

5. cons.Toma Virgiliu                                                    - membru

6. cons.Daşu Antimir                                                    - membru

7. cons.Asandi Constantin                                             - membru

Secretariatul:

1. ing.Mihai Giubernea

2. ing.Iogen Gînju

3. ref.Viorica Irimia

            Art.2 In urma propunerilor comisiei, DAFIS va înaintatre Consiliul Local al Municipiului Iaşi proiecte de hotărâri cu privire la atribuirea spaţiilor.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi prin grija Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Antimir Daşu                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.139

din 17 august 1998